Kostnader för boende och habilitering vid Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasierna för elever med svåra rörelsehinder, även kallade Rh-anpassad utbildning, tar emot elever från hela landet. För många elever innebär det en flytt från hemorten och därför finns boenden vid riksgymnasierna.

Elever som går på Rh-anpassad utbildning får habiliteringsinsatser i samband med utbildningen.

Kommuner och landsting

De kommuner och landsting som har elever vid Rh-anpassad utbildning är med och finansierar del av verksamheten. Hemkommuner och hemlandsting ska ersätta huvudmännen i enlighet med gymnasieförordningen för kostnader gällande boende, omvårdnad i boendet och habilitering.

Ersättningen ska motsvara en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för insatserna per elev. SPSM administrerar ersättningen från kommun och landsting.

Avbrutna studier

Om en elev avbryter sina studier återbetalar SPSM en del av det inbetalade beloppet. Hur mycket som ska återbetalas beräknas utifrån det antal hela veckor som eleven inte tagit del av boende och habilitering.

Kostnader för elev

I juni varje år skickar myndigheten först ut information till berörda kommuner och landsting om kostnaden för eleven.

Information som är särskilt riktad till kommuner och landsting finns i skriften Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning.  (PDF-dokument, 162 bytes)

Fakturor skickas till hemkommuner och hemlandsting den 1 oktober för höstterminen och 1 april för vårterminen. Ersättningen ska vara inbetald till SPSM den 15 oktober och den 15 april.

Hur kostnaderna för kommun och landsting räknas ut

SPSM räknar ut en genomsnittskostnad för hela landet. Beräkningen grundar sig på en årlig överenskommelse om finansieringen mellan SPSM och huvudmännen för boenden och habilitering. Beloppen för vår- respektive höstterminen är olika.

Informationsblad om ersättning till kommun (PDF-dokument, 132 bytes)

Informationsblad om ersättning till landsting (PDF-dokument, 132 bytes)

Bidrag och stöd till gymnasieelevers resor, inackordering, cirkulär från Svenska kommunförbundet (PDF-dokument, 18 bytes)

Avgifter och bidrag

Elever som bor på boende betalar en avgift till huvudmannen för kost och logi. Föreskrifter om avgifter för kost och logi för vissa elever som har plats på boende finns på Skolverkets webbplats.

Det så kallade Rg-bidraget kan utgå för kostnader för kost och logi och för vissa hemresor för elever som bor i boende. Bidraget söks hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Länkar

Skollagen 2010:800 15 kap 35-40 § Rh-anpassad utbildning

Gymnasieförordningen 2010:2039 11 kap Utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning)

Föreskrift 2011:197 om ersättning för vissa kostnader enligt skollagen.

Information om kriterier för antagning till Rh-anpassad utbildning

Betalningsinformation

Bankgiro: 680-4991
IBAN-nummer: SE07 8212 0000 0001 2801 0551 0

Publicerat tisdag 17 september 2019