Specialpedagogik för lärande för förskolan

Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande

 • För all personal som medverkar i undervisningen
 • Kollegialt lärande

Har din förskola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni behöver utveckla arbetet med att möta barns behov och förutsättningar? Då är det här rätt insats för er.

Det här är specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande – för förskolan

En film som kortfattat beskriver vad kompetensutvecklingen innehåller och hur den går till.


Roller och ansvar för rektor och handledare

Planera för Specialpedagogik för lärande

I den här filmen får ni stöd i planeringen av arbetet med Specialpedagogik för lärande.

Din roll som rektor

I planering och organisering inför kompetensutvecklingsinsatsen utgår du som rektor från det systematiska kvalitetsarbetet och för en dialog med skolchef, handledaren och deltagarna.

Ditt engagemang och delaktighet har stor betydelse för insatsens avtryck. Du organiserar verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med kompetensutvecklingen.

Inkludering och pedagogiskt ledarskap

I filmen lyfter docent Niclas Rönnström tillsammans med rektor Eva Andersson fram hur rektor kan arbeta för att utveckla sitt ledarskap och sin skolorganisation. Filmen är framtagen för fördjupning inom området inkluderande utbildning. Filmen vänder sig till skolhuvudmän, skolledare och andra som har intresse av inkluderande utbildning.

I filmen lyfter docent Niclas Rönnström tillsammans med rektor Eva Andersson fram hur rektor kan arbeta för att utveckla sitt ledarskap och sin skolorganisation. Filmen är framtagen för fördjupning inom området inkluderande utbildning. Filmen vänder sig till skolhuvudmän, skolledare och andra som har intresse av inkluderande utbildning.

Samarbeta med handledare

Ett råd till rektor och handledare är att kontinuerligt träffas för att prata igenom era olika roller och hur ni lägger upp arbetet. Genom att träffas regelbundet för att stämma av arbetet kan rektor och handledare tillsammans driva utvecklingen framåt. Du får genom det en inblick i arbetet och kan ge stöd och ta hand om frågor som dyker upp.

Din roll som handledare

Specialpedagogik för lärande bygger på kollegialt lärande. Din roll som handledare är att stödja det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll.

Att leda kollegialt lärande

Annika Cederberg-Scheike, universitetsadjunkt på Malmö universitet berättar om handledarens roll i kollegialt lärande. 

Ladda ner presentationen Att leda kollegialt lärande (PDF-dokument, 262 kB)


Material och upplägg

Material för Specialpedagogik för förskolan finns publicerat och samlat i moduler på Skolverkets webbplats Lärportalen. Modulerna är framtagna utifrån förskolans förutsättningar och behov. Inom modulerna får ni läsa texter, se på filmer eller lyssna på ljudfiler och samtala om det ni har tagit del av.

Ni får också planera och pröva aktiviteter som är kopplade till undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag. Vi och Skolverket ansvarar för uppdraget tillsammans.

Specialpedagogik i Specialpedagogik för lärande

I den här filmen ger Elisabeth Lindén, undervisningsråd på Skolverket, en introduktion till vad specialpedagogik är generellt och vad specialpedagogik är i kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande.


Om modulerna

Specialpedagogik i förskolans praktik

Modulen fokuserar på specialpedagogiska förhållningssätt som är gynnsamma för att skapa möjligheter för alla barn att utvecklas och lära. Den lyfter även hur det går att arbeta systematiskt med att utveckla undervisningen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Modulens fyra delar handlar om inkludering och inkluderande arbetssätt, pedagogiska relationer, delaktighet och engagemang och att arbeta systematiskt och forskningsbaserat med tidiga insatser. 

Tillgänglig förskola

Modulen syftar till att utveckla fördjupad kunskap och förståelse för hur man skapar tillgängliga lärmiljöer i förskolan. I lärmiljön ingår den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön. Modulen lyfter hur undervisningen och lärmiljön kan bli tillgänglig utifrån varje enskilt barns förutsättningar och behov. Modulens fyra delar handlar om förskolans miljö, tillgänglighet i förskolor, lek och samspel i en förskola för alla samt språk och kommunikation i en förskola för alla.

Länk till modulerna

Modulerna för förskolan finns på Skolverkets webbplats Lärportalen

Du når supporten för Skolverkets webbplats Lärportalen här: larportalen@skolverket.se


Kollegialt lärande på förskolan

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på förskolor och är tätt knutet till det ordinarie arbetet och undervisningen. Tanken är att ni genomför kompetensutvecklingen kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen för kompetensutvecklingen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetssättet bygger på att du och dina kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, tar upp utmaningar och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger eller speciallärare.

Vad är kollegialt lärande och hur kan man arbeta med det? 

Annika Cederberg-Scheike, universitetsadjunkt på Malmö universitet, berättar om hur kollegialt lärande fungerar och vad som förväntas av dig som deltagare.

Ladda ner presentationen Vad är kollegialt lärande och hur kan man arbeta med det? (PDF-dokument, 221 kB)

Handledaren har en viktig roll i att leda det kollegiala arbetet. För mer information om handledarens roll, se filmen Att leda kollegialt lärande. Den ligger högre upp på denna sida.

Innehållet i modulerna

Materialet består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baserar ni på de behov som ni har i er verksamhet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Omfattning

Olika skolformer som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag, tar del av olika antal moduler under ett läsår. Förskolor tar del av en modul per läsår. En modul motsvarar ungefär 12 timmar kollegialt lärande.

Förskolor som deltar utan statsbidrag bestämmer själva hur många moduler de ska ta del av.

Modell för kollegialt lärande

Modellen för kollegialt lärande följer en cyklisk form. Varje del i modulerna följer formen med de fyra momenten:

 • Moment A individuell förberedelse, 60 min
 • Moment B kollegialt arbete, 90–120 min
 • Moment C undervisningsaktivitet
 • Moment D gemensam uppföljning, 45–60 min
Illustration som visar de fyra moment som beskrivs i texten.

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingsinsatsen ger dig

 • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor
 • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i undervisningen
 • verktyg för att anpassa undervisningen, för att möta alla barns olika behov och förutsättningar.

Handledning

Utbildning för handledare

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten anordnar en handledarutbildning i samverkan med lärosäten. Utbildningen omfattar åtta dagar och genomförs kontinuerligt under läsåret. Handledarutbildningen genomförs antingen helt digitalt eller som en kombination av fysiska och digitala träffar. De personer som av huvudman blivit anmälda att gå handledarutbildningen kommer att få en inbjudan till träffar av aktuellt lärosäte. Huvudmannen ansvarar för eventuella kostnader för resa och logi i samband med deltagande på handledarutbildningen. Handledarutbildningen är ett erbjudande till handledare som deltar inom ramen för statsbidrag. Det är inte obligatoriskt att delta. Utbildningen för handledaren ska inte räknas in i tiden för statsbidrag.

Omfattning av handledning

Rektorn för förskolan där du ska handleda behöver se över hur många timmar som du kommer lägga på att handleda det kollegiala lärandet. Om den tiden inte motsvarar 10 eller 20 procent av tjänsten så bör rektor tillsammans med dig diskutera vad som ska genomföras på övrig tid.

Det kan till exempel handla om att

 • du handleder fler grupper i kompetensutvecklingsinsatsen.
 • du är ett stöd när deltagarna läser artiklarna i det teoretiska innehållet. Det kan handla om att till exempel skapa möjligheter att reda ut eller ytterligare förklara begrepp som förekommer i texten.
 • du leder och stödjer reflektionen som är en del av över moment c.
 • du handleder i de praktiska uppgifterna och komma med förslag på hur undervisning eller lärmiljöerna kan utvecklas.
 • du skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan olika arbetslag som läser Specialpedagogik för lärande.

Organisera kollegialt lärande i grupper

Grupperna kan bestå av arbetslag eller personal från olika förskolor. Rektor och handledare kan hjälpas åt att komma fram till den bästa lösningen för er verksamhet.

Förbered dig genom att ta del av innehållet i aktuella moduler

Behöver någon del introduceras för gruppen? Behöver diskussionsfrågorna anpassas? Det kan också vara bra att diskutera kommande moment med rektor om det finns behov av stöd vid genomförandet. Rektorn kan också förklara hur modulernas innehåll kan kopplas ihop med andra aktiviteter i utbildningen, för att deltagarna ska se helheten.

Varje modul består av fyra delar. Alla moduler har en röd tråd vilket innebär att modulens delar bör läsas i ordning, från första till sista. Varje del är indelad i fyra moment: A, B, C och D.

Moment A – individuell förberedelse

I moment A gör deltagaren individuella förberedelser inför den kollegiala träffen, genom att ta del av det material som finns i momentet. Beräkna 60 minuter till detta moment. En del rektorer väljer att schemalägga det här momentet, för att synliggöra att det finns tid avsatt för det här arbetet.

Moment B – kollegialt arbete

Moment B är en kollegial träff då deltagarna diskuterar innehållet som de tagit del av i moment A. Som stöd finns ett diskussionsunderlag.

Därefter planerar gruppen en aktivitet som de ska genomföra i eller för den egna undervisningen i moment C.

Du som handledare stödjer det kollegiala lärandet i gruppen genom att fördjupa diskussionerna kring modulernas innehåll och hur det teoretiska innehållet kan omsättas i praktiken. Beräkna 90–120 minuter till detta moment.

Moment C - undervisningsaktivitet

I moment C genomför deltagarna aktiviteten som planerades i moment B. Det kan vara en aktivitet som deltagarna genomför i sin egen undervisning eller en aktivitet för att utveckla undervisningen, till exempel reflekterande samtal mellan deltagare eller observation av varandras undervisning.

I förskolan genomförs moment C vid flera tillfällen. Därför kan det finnas behov av stöd av handledaren i att reflektera mellan tillfällena. Aktiviteten ska ingå i den ordinarie undervisningen.

Moment D – gemensam uppföljning

Moment D är det avslutande momentet. Då diskuterar och reflekterar deltagarna tillsammans över den genomförda aktiviteten, som stöd finns ett diskussionsunderlag.

Deltagarna ger återkoppling till varandra och avslutar med att sammanfatta vad de lärt sig under arbetet med den aktuella delen. Du som handledare leder diskussionen och hjälper gruppen att analysera vad den genomförda aktiviteten gav för resultat. Gav aktiviteten det gensvar från barnen om det var tänkt? Och hur hänger gruppens erfarenheter ihop med forskningen de tagit del av i moment A? Beräkna 45–60 minuter till detta moment.


Statsbidrag

Det är möjligt att ta del av kompetensutvecklingen både med och utan statsbidrag.

Statsbidrag för läsåret 2024/2025

En ny ansökningsomgång inför läsåret 2024/25 öppnar i början av 2024. När en informationssida om den ansökningsomgången finns länkar vi till den.

Statsbidrag för läsåret 2023/2024

Ansökningsomgången för läsåret 2023/2024 är avslutad. 

 

Specialpedagogik för lärande för fler skolformer

Specialpedagogik för lärande riktar sig till förskolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan, gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, skolverksamhet vid särskilda ungdomshem, kommunal vuxenutbildning och komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Webbsidan med information om insatsen som riktar sig till särskolans skolformer publiceras under våren 2023.


Kontakt

Frågor om specialpedagogik för lärande

E-post till spsm@spsm.se

Frågor om statsbidrag

E-post till statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se 

Publicerat onsdag 3 maj 2023