Ge alla elever förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna

Jag tror de flesta som arbetar i skolan känner till att regeringen vill införa en läsa-skriva-räknagaranti, och att man därför har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att ge förslag till hur garantin ska utformas.

I avvaktan på att förslaget presenteras kan vi redan idag göra mycket för att stärka elevernas förmåga att läsa, skriva och räkna. Detta är ju färdigheter som påverkar både självbilden och den personliga utvecklingen. Idag ställs höga krav på oss alla att ha dessa förmågor. Vi ska helst läsa bloggar, skriva i sociala medier och kunna bedöma om räntan för ett lån är rimlig.

Vi som arbetar i skolan kan skapa goda förutsättningar och möjligheter för elevernas utveckling av läs-, skriv- och räkneförmågorna. Ett systematiskt förebyggande arbete, både i förskola och skola, är avgörande för barns och elevers möjligheter att lyckas. Problemlösning i matematik kännetecknas av att det inte bara finns en väg fram till rätt svar. Det finns alltid flera sätt att lösa en uppgift. Det gäller även i arbetet med att stärka elevernas förmågor.

Ett konkret råd är att skolan utformar en handlingsplan över hur man tidigt kan fånga upp elever i riskzonen och en beskrivning av vilka åtgärder som skolan erbjuder. Analys på organisations- och gruppnivå är nödvändig för att kunna göra undervisningen tillgänglig. Andra viktiga faktorer är lärares kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika metoder. Men det allra viktigaste är att inte vänta och tro att eventuella svårigheter hör ihop med elevens mognad.

Elever har stor nytta av att lära sig en god studieteknik och att hitta sitt eget sätt att lära sig. När du som lärare planerar en elevs undervisning är elevens delaktighet av stor vikt. Elever vet oftast själva hur de lär sig bäst. Försök att gemensamt komma fram till vad som fungerar bäst i olika situationer. Viktigt är också att vid behov erbjuda alternativa verktyg och anpassade läromedel, något du kan få stöd av oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten för att göra.

Den här veckan, 5-11 oktober, är det europeiska dyslexiveckan. Det är bra att vi på ett särskilt sätt fokuserar på hur viktig frågan är. Men vi måste arbeta med detta alla dagar på året så att vi ger barn och elever rätt förutsättningar att lyckas. Det finns mycket inspiration att hämta här på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, vi har både fördjupad information, material för kartläggning med mera, och erbjuder även fortbildning och specialpedagogiskt stöd. Tillsammans ger vi fler barn och elever förutsättningar att läsa, skriva och räkna.

Greger Bååth
generaldirektör

Publicerat måndag 5 oktober 2015 Granskat fredag 27 november 2015