Nya moduler hösten 2018

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik i lärandet är webbaserad. Hösten 2018 publicerade vi en ny modul om digitala verktyg och modulen Inkludering och delaktighet delade vi upp i fyra moduler. Ansvariga för genomförandet av satsningen är Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tillgängligt lärande med digitala verktyg

Tillgängligt lärande med digitala verktyg är en ny webbkurs som lär dig hur du kan skapa ett mer tillgängligt lärande för elever genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg. Gör webbkursen tillsammans med dina kollegor. Kursen är en del av insatsen Specialpedagogik för lärande, men erbjuds även som fristående kurs.

Läs mer om modulen Tillgängligt lärande med digitala verktyg.

Du hittar Tillgängligt lärande med digitala verktyg på Skolverkets nya utbildningsplattform.

Inkludering och delaktighet

Den tidigare modulen Inkludering och delaktighet har nu breddats till fyra moduler:

 • Inkludering och delaktighet – eleven och lärmiljön i fokus
 • Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation
 • Inkludering och delaktighet – flerspråkighetInkludering och delaktighet - lärande i matematik
Modell som visar att en modul blev fyra moduler

Varje modul består av åtta delar. Dessa fyra moduler har delvis samma innehåll (del 1-3 och del 8), men i övrigt olika inriktningar (del 4-7). Här väljer ni att arbeta med den eller de moduler som tillgodoser behoven av att utveckla undervisning och lärmiljö på er skola.

Delar som ingår i alla fyra modulerna

 • Del 1. Stöd till elever – en tillbakablick
 • Del 2. Inkludering – vad betyder det?
 • Del 3. Alla elevers inflytande över sitt lärande
 • Del 8. Förbered och planera för inkludering

Unika delar i respektive modul

Eleven och lärmiljön i fokus

 • Del 4. Delaktighet – ett stöd för en inkluderande lärmiljö
 • Del 5. Delaktighet – att observera och reflektera i elevers lärmiljö
 • Del 6. Delaktighet – utforskande samtal lyfter elevernas perspektiv
 • Del 7. Att anpassa undervisningen efter eleverna

Flerspråkighet

 • Del 4. Ett inkluderande flerspråkigt klassrum
 • Del 5. Flerspråkig utveckling
 • Del 6. När andraspråket dröjer
 • Del 7. Flerspråkighet och läs- och skrivutveckling

Lärande i matematik

 • Del 4. Tillgänglighet i matematiken
 • Del 5. Begrepp och representationer
 • Del 6. Matematikängslan och motivation
 • Del 7. Trösklar i matematiklärandet

Uppmärksamhet, samspel och kommunikation

 • Del 4. Främja motivation och lärande
 • Del 5. Språkets roll i kommunikation och lärande
 • Del 6. Variation i perception och kognitiv förmåga
 • Del 7. Att stödja exekutiva funktioner för lärande

Alla moduler finns på Skolverkets lärportal.

Modell som visar att fyra delar är desamma i de fyra nya modulerna och fyra delar är unika för respektive modul
Publicerat torsdag 11 oktober 2018 Granskat fredag 26 oktober 2018