Garanti för tidiga insatser

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov. För att stödet ska bli så bra som möjligt ska förskollärare och lärare samråda med personal med specialpedagogisk kompetens. Skolan ska sätta in tidiga stödinsatser till elever i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Stöd till personal inom skolan

För att stödja verksamheterna att få förutsättningar att uppfylla garantin har Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten gemensamt fått i uppdrag att genomföra insatser för att implementera garantin och för att höja kompetensen.

Målgrupperna för de olika insatserna är förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i förskoleklass eller i lågstadiet i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer.

Kompetensutveckling

Myndigheterna kommer att erbjuda förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet kompetensutveckling i språk och kommunikation, i matematiska resonemang och uttrycksformer samt i elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning. De ska bland annat få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Genom att erbjuda stöd till såväl huvudmän, rektorer och lärare skapas förutsättningar att eleverna tidigt får den ledning och stimulans som de behöver. Vi genomför insatserna fram till och med år 2020.

Publicerat tisdag 4 december 2018

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar gemensamt för insatserna i samband med garantin. Satsningen pågår till och med vårterminen 2020.