illustration av samverkan skola - SiS - SPSM - socialtjänst

SiSam - en samverkansmodell för placerade barn

Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under tiden 2013 - 2015 prövat och utvecklat en modell för obruten skolgång för placerade barn och ungdomar. Projektet har i samverkan med kommunernas socialtjänst och skola inriktats på att åstadkomma

  • Obruten skolgång för unga som är föremål för samhällsvård
  • Utvecklande av en god skolförankring hos målgruppen

Den modell som SiS och SPSM tagit fram ska stärka och vidmakthålla barn och ungdomars skolanknytning under vårdtiden på ungdomshemmen och efter utskrivning. Syftet är att möjliggöra en obruten skolgång, vilken bidrar till en ökad skolförankring hos eleven.

I projektet har SPSM och SiS mött kommuner som placerar barn och ungdomar. SiS har tecknat samverkansavtal om ett gemensamt arbetssätt, SiSam-modellen, där skola, socialtjänst och SiS samverkar. Samverkansmodellen som utvecklats i samråd mellan representanter från skola, socialtjänst, SPSM och Statens institutionsstyrelse (SiS) innehåller inskrivning respektive utskrivning och övergång, samt en anvisning för hur SiS kan kartlägga elevers utbildningssituation.

SPSM haft en roll att erbjuda specialpedagogiskt rådgivning, statsbidrag, nätbaserad fortbildning och dialogkaféer till skolor, socialtjänst och SiS ungdomshem som har behov av fungerande samverkan när elever placeras. Även fortsättningsvis kommer målgruppen att erbjudas stöd.


Specialpedagogiskt stöd och behov av samverkan

SPSM kan bidra med specialpedagogisk rådgivning för att utveckla former för fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst och SiS när en elev placeras på SiS-ungdomshem. Stödet är inriktat på tydliga rutiner och roller med målet att de verksamheter som är berörda ska utveckla ett fungerande samarbete. För den unga människan som ska gå från hemskola till ungdomshem och sedan tillbaka till hemskolan, kan det bidra till en obruten och bättre fungerande skolsituation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder olika former av stöd till målgruppen för SiSam-projektet.

Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogisk rådgivning för att utveckla former för fungerande samverkan när en elev placeras på SiS-ungdomshem. Rådgivningen riktar sig till utbildningsförvaltningar som enskilt eller tillsammans med socialtjänsten i kommunen har behov av samverkan med SiS-ungdomshem.

Ansökan om specialpedagogiskt stöd.

Fortbildning på distans

Kopplat till projektet "Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård" erbjuder SPSM en nätbaserad fortbildning. Den ges till personal i skola, socialtjänst och SiS-ungdomshem eller andra HVB-hem.

Dialogmöten om SiSam-modellen

Dialogmöten om SiSam-modellen erbjuds till kommuner som tecknar avtal om samverkan med SiS. De genomförs i trepartssamverkan mellan skola, socialtjänst och SiS ungdomshem.

Samverkan med skolhuvudmän

SPSM möter regelbundet skolhuvudmän för strategisk samverkan. Syftet är bland annat att kartlägga behovet av specialpedagogiskt stöd samt ge information om vilket stöd SPSM erbjuder till skolhuvudmän, där även SiS-ungdomshem (24 st) ingår.

Statsbidrag för utveckling med SiSam-modellen

Under 2015 har det funnits möjlighet att ansöka om statsbidrag för utvecklingsprojekt riktade mot SiSam-modellen för särskilda insatser på skolområdet (SIS-medel).

Ansökan om SiS-medel 2016 kan sökas för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Bidrag kan sökas för skolor som har Statens institutionsstyrelse (SiS) som huvudman.

En projektansökan ska innehålla en kartläggning av behovet av insatsen eller en förstudie. Ansökan görs i ett webbformulär under perioden 1 maj till 31 augusti och avser medel som utbetalas under 2016.

Läs mer om statsbidrag till utvecklingsprojekt med SIS-medel.

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt (PDF-dokument, 338 kB).

På Statens institutionsstyrelsens webbplats finns mer information om SiSam-projektet.

Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat fredag 15 april 2016

Omhändertagna barn och ungdomars rätt till likvärdig utbildning