Illustration: Sex personer runt ett mötesbord. En av dem står upp och pratar till de andra som tittar på honom lyssnande.

Specialpedagogik för lärande

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen. Ta möjligheten att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder, arbetssätt och förhållningssätt tillsammans med dina kollegor. Här kan du läsa om utbildningen.

  • För förskolan
  • För förskoleklass och grundskola
  • För gymnasieskola
  • För kommunal vuxenutbildning

Fler kan delta i Specialpedagogik för lärande

Insatsen Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling som i dagsläget vänder sig till grundskolan, sameskolan och motsvarande utbildning inom särskilda ungdomshem.

Från hösten 2021 kommer kompetensutvecklingen även att omfatta förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Deltagare kan vara lärare, förskollärare och för förskolan även annan personal som medverkar i undervisningen. Under perioden 15 januari till 15 februari 2021 kan huvudmän ansöka om statsbidrag för förskolor och skolor att delta i satsningen. Det är också möjligt att ta del av kompetensutvecklingen utan statsbidrag.

Materialet finns på Lärportalen

Material för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni har tagit del av, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Under sommaren 2021 uppdaterar vi Lärportalen med nytt material inom specialpedagogik för de nya målgrupperna. Nuvarande material vänder sig till nuvarande deltagare inom grundskolan.

På vår webbsida med information om modulerna kan du läsa mer om vad de nuvarande modulerna innehåller.

 

Information till nuvarande deltagare, som arbetar inom grundskola, sameskola och motsvarande utbildning inom särskilda ungdomshem

Så påverkas statsbidraget av coronaviruset

Du som rektorn har ansvaret för din skolas organisation. Under rådande omständigheter kan du behöva undersöka alternativ till att genomföra det kollegiala arbetet på andra sätt.

Stödfrågor vid planering av kollegialt lärande under coronapandemin

Förändring av modulerna

Under våren 2020 omarbetade vi och Skolverket utbildningsmodulerna inom Specialpedagogik för lärande. Detta för att deltagande skolor ska kunna anpassa tempot efter sina förutsättningar. Varje modul består nu av fyra delar istället för, som tidigare, åtta delar vardera.

Ni som genomför Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag ska genomföra minst tre av utbildningsmodulerna, innehållande totalt 12 delar. Om ni vill och har möjlighet kan ni genomföra fyra moduler, alltså 16 delar totalt.

Kompetensutveckling för alla lärare

Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni behöver utveckla arbetet med elevernas måluppfyllelse? Behöver ni utveckla arbetet med att möta alla elevers behov och förutsättningar,? Då är det här rätt insats för er.

Kompetensutvecklingssatsningen vänder sig till alla lärare i grundskolan, sameskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem.

Genom att delta i Specialpedagogik för lärande får du som lärare möjlighet att:

  • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
  • öka dina kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
  • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Kollegialt lärande på skolan

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning. Tanken är att ni genomför kompetensutvecklingen kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Hur går det till?

Arbetssättet bygger på att du och dina kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, lyfter fram utmaningar och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger och speciallärare. Materialet finns på Skolverkets lärportal och består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Modulerna har tagits fram av forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige. Valet av modul baseras på de behov som finns på varje enskild skola och utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Ni som deltar i Specialpedagogik för lärande inom ramen för statsbidrag tar del av tre till fyra moduler under ett läsår.

På vår webbsida med information om modulerna kan du läsa mer om vad de innehåller.

Specialpedagogik för lärande på Skolverkets lärportal

Du når supporten för Skolverkets lärportal via e-post: larportalen@skolverket.se 

Därför ska du delta

Kompetensutvecklingsinsatsen ger dig

  • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor
  • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i undervisningen
  • verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål.

Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Statsbidrag för läsåret 2021/2022

Ansökan öppnar 15 januari och stänger 15 februari 2021. Skolverket handlägger ansökningarna och fattar beslut.

Mer om statsbidrag för specialpedagogik för lärande 2021/22 på Skolverkets webbplats

Publicerat måndag 18 januari 2021