Vi vill ge mer stöd till fler

Samverkanskontor

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar inte bara med stöd vid förfrågan, utan vi arbetar också uppsökande och förebyggande i varje län. Samverkanskontoren samarbetar nära med skolväsendet för att elever ska ha större möjligheter att nå målen.

Ambitionen med samverkanskontoren är att arbeta närmare och proaktivt tillsammans med skolhuvudmän så att skolväsendet i varje län får bra hjälp att ge sina elever rätt slags stöd.

Samverkanskontoren undersöker behoven av stöd på olika sätt, till exempel genom att:

  • ha dialog och samverka med skolornas huvudmän och andra samhällsaktörer i varje län
  • identifiera behov hos huvudmän där SPSM kan erbjuda stöd och samverka, både kring behov som är specifika för enskilda huvudmän och sådana som är gemensamma. Detta kan också bli underlag för myndighetens planering av sitt stödjande arbete nationellt
  • tillsammans med huvudmän, till exempel skolchefer, undersöka skolors och skolhuvudmäns olika förutsättningar och utmaningar i varje län.
  • forma det stöd som bäst svarar mot behoven i respektive län utifrån den bild som växer fram i samverkan och dialog.

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Just nu arbetar samtliga samverkanskontor med regeringsuppdraget Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet tillsammans med Skolverket. Fokus just nu är att planera och ta fram underlag för framtida kvalitetsdialoger som samtliga skolhuvudmän kommer att bli erbjudna. 

Har du som huvudman frågor är du välkommen att kontakta oss genom spsm@spsm.se eller telefon på 010 473 50 00. 

Publicerat tisdag 5 juli 2022