Referensmyndighet i digitalisering av nationella prov

I Skolverkets arbete med att utveckla digitala nationella prov finns SPSM med som en av flera referensmyndigheter. Vår del i uppdraget handlar om att bidra med kunskap om digital tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning.

2017 fick Skolverket i uppdrag att digitalisera de nationella proven. Enligt uppdraget ska provsystemet ”så långt som möjligt, sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla elever, inklusive elever med funktionsnedsättning, för att inte begränsa elevens möjlighet att visa sina kunskaper i provsituationen".

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt med start år 2024 .

Samverkan kring nationella prov

Målet med myndigheternas samverkan kring nationella prov är att i möjligaste mån tillvarata de elevers intressen som ingår i SPSM:s målgrupp. SPSM bidrar med myndighetens sammantagna kompetens i arbetet med att digitalisera de nationella proven.

Skolverkets provplattformen är upphandlad utifrån tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 nivå AA. Trots det ser SPSM behov av mer tillgänglighet än det som riktlinjerna anger:

– Skolverket som är ansvarig myndighet har ett svårt uppdrag. I rollen som referensmyndighet har SPSM inte några beslutsmandat, men det vi kan göra är att påtala och bidra till att de digitala nationella proven ska bli så tillgängliga som möjligt, säger Karin Johnsson, samordnare för uppdraget på SPSM.

Vi bidrar med kunskap om våra målgrupper

SPSM har en arbetsgrupp igång som tittar på hur den digitala provplattformen fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv. De ser över hur konstruktionen av proven påverkar tillgängligheten för våra målgrupper. I provplattformen sker tester av tillgängligheten med olika lärverktyg och hjälpmedel. Hällsboskolan, som är en av SPSM:s specialskolor, är en av provskolorna för kvantitativa tester. Dessutom görs kvalitativa tester för att se hur enskilda elever med specifika behov kan genomföra prov i plattformen.

Läs mer om arbetet med tillgänglighet och användbarhet på Skolverkets webbplats

Utöver den samverkan som beskrivs i detta uppdrag pågår annan samverkan:

  • Regelbunden samverkan kring nationella prov mellan Skolverket och SPSM i provfrågor.
  • SPSM ansvarar för anpassningar av digitala prov för punktskriftläsande elever.
  • Kontinuerlig samverkan i regeringsuppdrag till Skolverket om obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 och i uppdraget om kartläggningsmaterial i förskoleklass.
Publicerat fredag 8 april 2022