Kvalitetsdialoger

Sedan hösten 2022 erbjuder SPSM och Skolverket huvudmän återkommande kvalitetsdialoger. 

Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialog inom tre år.

Under 2022 skickade vi ut inbjudningar till 100 huvudmän åt gången. För att få en jämn spridning över åren och per region, kommer huvudmännen att fördelas utifrån storlek och typ av huvudman, enskild eller offentlig.

Om kvalitetsdialoger

Syftet med dialogerna är dels att underlätta huvudmännens planering, analys, uppföljning och utveckling, så att det systematiska kvalitetsarbetet stärks. Ett centralt fokus i dialogerna kommer att vara huvudmännens arbete med att skapa goda förutsättningar för kvalitet i utbildningen. Syftet är också att skolmyndigheterna ska få en tydligare bild av läget inom skolan för att kunna utveckla och erbjuda stöd utifrån huvudmännens behov.

En kvalitetsdialog består av tre delar som ska uppfattas som en helhet:

  • introduktionsmöte
  • genomförandet av dialog
  • återkopplingsmöte
Illustration av en datorskärm där människor har digital möte. I en pratbubbla står Vad ska vi göra tillsammans?

Introduktionsmöte

Introduktionen består av digitala informationsträffar med flera huvudmän tillsammans samt förberedelser inför genomförandet av dialogerna. I denna del tas kvalitetsdialogernas syfte, upplägg och analysunderlag upp. Information ges också om det nationella kvalitetssystemet - målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer.

Illustration av tre personer som sitter vid ett bord och samtalar. I en pratbubbla står Vad är viktigt att utveckla?

Dialog

Grundtanken är att dialogen genomförs fysiskt. Beroende på omständigheter och önskemål kommer det även att vara möjligt för huvudmannen att genomföra dialogen digitalt. Den fokuserar på huvudmannens styrkor, utmaningar och behov. Dialogen utgår från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Illustration av två personer som samtalar. i en pratbubbla står Hur går vi vidare?

Återkopplingsmöte

Återkopplingen sker i nära anslutning till dialogen. Den kan ske fysiskt eller digitalt och tar upp huvudmannens och myndigheternas reflektioner och lärdomar från den genomförda dialogen.

När du blivit inbjuden till kvalitetsdialog

När du som huvudman fått en inbjudan till kvalitetsdialog och tackat ja, väntar först ett introduktionsmöte. Du behöver inte förbereda dig inför detta möte. Efter introduktionsmötet kommer du få information om hur nästa steg ser och ut vad du behöver förbereda.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om hur dialogen går till och vilka förberedelser du förväntas göra. 

Frågor och svar

Vilka kommer att bjudas in till kvalitetsdialoger?

Samtliga huvudmän, både kommunala och enskilda, inom alla skolformer kommer att erbjudas kvalitetsdialoger med SPSM och Skolverket.

Vem hos huvudmannen är det som kan medverka?

Skolchefer och representanter för politiska nämnder eller styrelser för fristående skolor kommer att bjudas in. Det kommer även finnas möjlighet för huvudmannen att involvera fler representanter.

Vad är syftet med kvalitetsdialogerna?

Syftet med dialogerna är dels att underlätta huvudmännens planering, analys, uppföljning och utveckling, så att det systematiska kvalitetsarbetet stärks. Syftet är också att skolmyndigheterna ska få en tydligare bild av läget inom skolan för att kunna utveckla och erbjuda stöd utifrån huvudmännens behov.

Är kvalitetsdialogerna frivilliga?

Ja, dialogerna är frivilliga och det är upp till varje huvudman att besluta om de vill medverka eller inte. Vi skolmyndigheter hoppas självklart att alla huvudmän väljer att medverka så att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för alla barn och elever oavsett funktionsförmåga.

När startar kvalitetsdialogerna?

Under hösten 2022 kommer de första inbjudningarna till kvalitetsdialoger att gå ut till huvudmän. Målet är att cirka 600 dialoger ska genomföras mellan oktober 2022 och oktober 2023. Mellan oktober 2023 och oktober 2024 ska sedan ytterligare 1200 dialoger genomföras. Fram till hösten 2025 kommer alla skolhuvudmän att ha erbjudits en dialog. 

Hur kommer kvalitetsdialogerna gå till?

En kvalitetsdialog består av tre delar: introduktion inför kvalitetsdialog, genomförande av kvalitetsdialog och återkoppling efter kvalitetsdialog. De tre delarna ska betraktas som en helhet. Du kan läsa mer om de olika delarna högre upp på denna sida. 

Har huvudmän fått vara med och påverkat format och innehållet i kvalitetsdialogerna?

Ja, under våren 2022 har SPSM och Skolverket arbetat med att ta fram ett förslag på form och innehåll för kvalitetsdialogerna. Detta förslag har sedan testats på ett antal referenshuvudmän, för att säkerställa att form och innehåll är anpassat utifrån huvudmännens behov.

Hur ofta kommer varje huvudman bjudas in till kvalitetsdialog?

Kvalitetsdialoger kommer att erbjudas i intervaller. Till en början kommer samtliga skolhuvudmän att erbjudas en kvalitetsdialog inom tre år. Framåt kommer detta erbjudande sedan att ske i tvåårsintervall med start hösten 2025.

Vad är det som avgör när en huvudman erbjuds tillfälle till dialog?

SPSM och Skolverket ska erbjuda samtliga skolhuvudmän dialog inom en treårig cykel. För att få en jämn spridning över åren och per region, kommer huvudmännen att fördelas utifrån storlek och typ av huvudman, enskild eller offentlig. Den fördelningen avgör vilket år huvudmannen kommer att erbjudas dialog. Teamen som genomför dialogerna planerar vilken tidpunkt under året som en huvudman bjuds in till dialog.

Vilken roll har SPSM i kvalitetsdialogen och vilken roll har Skolverket?

Arbetet med kvalitetsdialoger med huvudmän är något som SPSM och Skolverket gör tillsammans. Vi har samma uppdrag under dialogerna, vilket innebär att stötta huvudmännen i deras arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Dialogerna ska skapa goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna synliggöra de utvecklingsbehov och framgångsrika exempel som finns, för att sedan kunna möta de behov som synliggjorts hos landets huvudmän.

Hur förhåller sig kvalitetsdialogen till Skolinspektionens kvalitetsgranskning?

Kvalitetsdialogen och kvalitetsgranskningen har ett övergripande och gemensamt syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten i svensk skola. Däremot är myndigheternas arbetsmetoder och tillvägagångssätt olika. Kvalitetsdialogen genomförs av SPSM och Skolverket, och kvalitetsgranskningen genomförs av Skolinspektionen. Det innebär att den utvecklingsstödjande verksamheten och inspektionsverksamheten är separerad i olika myndigheter i enlighet med myndigheternas uppdrag.

Dialogen är ett erbjudande och granskningen är obligatorisk

Kvalitetsdialogen innebär ett erbjudande till samtliga huvudmän i skolväsendet i en återkommande cykel. Kvalitetsgranskningen som Skolinspektionen genomför är obligatorisk och riktar sig till ett begränsat årligt urval av både huvudmän och skolenheter. Skolinspektionens kvalitetsgranskning genomförs med varje huvudman för sig. Kvalitetsdialogen genomförs enskilt med en huvudman eller med flera huvudmän tillsammans med inslag av erfarenhetsutbyte.

Dialog och granskning stödjer utveckling av huvudmännens verksamhet

Kvalitetsdialogen är en del av SPSMs och Skolverkets utvecklingsstödjande verksamhet. Kvalitetsdialogen kommer att ha ett framåtsyftande fokus och dess innehåll kommer att styras av huvudmannen och dennes förutsättningar och utmaningar i förhållande till det nationella kvalitetssystemet.

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolinspektionens kvalitetsgranskning är en inspektionsform som har en granskande funktion. Kvalitetsgranskningen utgår från mål och riktlinjer i skolförfattningarna och mynnar ut i en bedömning och ett skriftligt beslut.

Inspektionsformer, Skolinspektionens webbplats

Publicerat onsdag 19 april 2023