Kvalitetsdialoger

Med start hösten 2022 kommer huvudmän att erbjudas återkommande kvalitetsdialoger. 

Syftet med dialogerna är dels att underlätta huvudmännens planering, analys, uppföljning och utveckling, så att det systematiska kvalitetsarbetet stärks. Ett centralt fokus i dialogerna kommer att vara huvudmännens arbete med att skapa goda förutsättningar för kvalitet i undervisningen. Syftet är också att skolmyndigheterna ska få en tydligare bild av läget inom skolan för att kunna utveckla och erbjuda stöd utifrån huvudmännens behov.

En kvalitetsdialog består av tre delar som ska uppfattas som en helhet:

  • introduktion inför kvalitetsdialog
  • genomförandet av kvalitetsdialog
  • återkoppling efter kvalitetsdialog.

Vad pågår just nu i arbetet?

Medarbetare från bland annat vår uppsökande verksamhet inom SPSM, Samverkanskontoren, arbetar med planering och underlag inför de kommande kvalitetsdialogerna. Under april - juni pågår dialog med ett antal referenshuvudmän för att testa kvalitetsdialogernas upplägg och innehåll.

Målsättningen är att inbjudningar till kvalitetsdialoger påbörjas under hösten 2022. När verksamheten sedan är igång är planen att alla huvudmän, både kommunala och enskilda, ska blir erbjudna återkommande dialoger. Dessa kommer då att ske regelbundet vartannat eller vart tredje år och är ett fortsatt samarbete med Skolverket.

Frågor och svar

Vilka kommer att bjudas in till kvalitetsdialoger?

Samtliga huvudmän, både kommunala och enskilda, inom alla skolformer kommer att erbjudas kvalitetsdialoger med SPSM och Skolverket.

Vem hos huvudmannen är det som kan medverka?

Skolchefer och representanter för politiska nämnder eller styrelser för fristående skolor kommer att bjudas in. Det kommer även finnas möjlighet för huvudmannen att involvera fler representanter.

Vad är syftet med kvalitetsdialogerna?

Syftet med dialogerna är dels att underlätta huvudmännens planering, analys, uppföljning och utveckling, så att det systematiska kvalitetsarbetet stärks. Syftet är också att skolmyndigheterna ska få en tydligare bild av läget inom skolan för att kunna utveckla och erbjuda stöd utifrån huvudmännens behov.

Är kvalitetsdialogerna frivilliga?

Ja, dialogerna är frivilliga och det är upp till varje huvudman att besluta om de vill medverka eller inte. Vi skolmyndigheter hoppas självklart att alla huvudmän väljer att medverka så att vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för alla barn och elever oavsett funktionsförmåga.

När startar kvalitetsdialogerna?

Under hösten 2022 kommer de första inbjudningarna till kvalitetsdialoger att gå ut till huvudmän. Målet är att cirka 600 dialoger ska genomföras mellan oktober 2022 och oktober 2023. Mellan oktober 2023 och oktober 2024 ska sedan ytterligare 1200 dialoger genomföras.

Hur kommer kvalitetsdialogerna gå till?

En kvalitetsdialog består av tre delar: introduktion inför kvalitetsdialog, genomförande av kvalitetsdialog och återkoppling efter kvalitetsdialog. De tre delarna ska betraktas som en helhet.

Introduktion inför kvalitetsdialog

Introduktionen består av digitala informationsträffar med flera huvudmän tillsammans samt förberedelser inför genomförandet av dialogerna. I denna del tas kvalitetsdialogernas syfte, upplägg och analysunderlag upp. Information ges också om det nationella kvalitetssystemet - målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer.

Genomförande av kvalitetsdialog

Grundtanken är att kvalitetsdialogen genomförs fysiskt. Beroende på omständigheter och önskemål kommer det även att vara möjligt för huvudmannen att genomföra kvalitetsdialogen digitalt. Den fokuserar på huvudmannens styrkor, utmaningar och behov. Dialogen utgår från huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Återkopplingen efter kvalitetsdialog

Återkopplingen sker i nära anslutning till kvalitetsdialogen. Den kan ske fysiskt eller digitalt och tar upp huvudmannens och myndigheternas reflektioner och lärdomar från den genomförda dialogen.

Har huvudmän fått vara med och påverkat format och innehållet i kvalitetsdialogerna?

Ja, under våren 2022 har SPSM och Skolverket arbetat med att ta fram ett förslag på form och innehåll för kvalitetsdialogerna. Detta förslag kommer senare under våren att testas på ett antal referenshuvudmän, för att säkerställa att form och innehåll är anpassat utifrån huvudmännens behov.

Hur ofta kommer varje huvudman bjudas in till kvalitetsdialog?

Kvalitetsdialoger kommer att erbjudas i intervaller. Till en början kommer samtliga skolhuvudmän att erbjudas en kvalitetsdialog inom tre år. Framåt kommer detta erbjudande sedan att ske i tvåårsintervall med start hösten 2025.

Vilken roll har SPSM i kvalitetsdialogen och vilken roll har Skolverket?

Arbetet med kvalitetsdialoger med huvudmän är något som SPSM och Skolverket gör tillsammans. Vi har samma uppdrag under dialogerna, vilket innebär att stötta huvudmännen i deras arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Dialogerna ska skapa goda förutsättningar för att på bästa sätt kunna synliggöra de utvecklingsbehov och framgångsrika exempel som finns, för att sedan kunna möta de behov som synliggjorts hos landets huvudmän.

Publicerat torsdag 9 juni 2022