Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med övriga skolmyndigheter fått i uppdrag att genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Här hittar du information om de olika insatserna. Sidan uppdateras kontinuerligt när ny information finns.

Huvudmän kommer att bjudas in till kvalitetsdialoger

En del i uppdraget innebär att SPSM och Skolverket gemensamt kommer att erbjuda huvudmännen inom skolväsendet återkommande kvalitetsdialoger. Samtliga huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer att erbjudas kvalitetsdialoger.

Ett nationellt kvalitetssystem

Skolverket ska i uppdraget, i dialog med bland annat SPSM, utveckla ett nationellt kvalitetssystem. Systemet ska kunna användas av huvudmännen dels för uppföljning, dels i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta kommer att bestå av nationella målsättningar, delmål, indikatorer samt framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. Inför kvalitetsdialogerna kommer analysunderlag att tas fram för respektive huvudman, med uppgifter om huvudmannens resultat i förhållande till delmål och indikatorer inom kvalitetssystemet. 

Delredovisning den 29 april 2022 

I april 2022 redovisade Skolverket till regeringen om en nationell målsättning för respektive skolform samt för fritidshemmet. 

Läs mer om delredovisningen Nationella målsättningar på Skolverkets webbplats

Mer information till huvudmän kommer

Denna sida kommer att uppdateras under arbetets gång inom uppdraget. Är du huvudman och har frågor om kvalitetsdialoger är du välkommen att kontakta oss på spsm@spsm.se

Publicerat torsdag 9 juni 2022