Samverkan med myndigheter

Vi har en aktiv samverkan med flera myndigheter på olika plan. Utbildningsdepartement, skolmyndigheter och myndigheter som på olika sätt arbetar med våra målgrupper är viktiga samverkansaktörer. Skolverket är så kallad sektorsmyndighet och ansvarar för att samordna och driva funktionshinderfrågor med de andra skolmyndigheterna.

Skolverket

Vi samverkar med Skolverket i en rad frågor, bland annat med kompetensutveckling i Specialpedagogik för lärande samt Läsa, skriva räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Men även för spridning av specialpedagogisk forskning, konferenser, framtagande av allmänna råd och i bedömningsfrågor för elever med funktionsnedsättning.

Specialpedagogik för lärande

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar tillsammans för kompetensutvecklingen Specialpedagogik för lärande. Kompetensutvecklingen vänder sig till förskola, förskoleklass, grundskola, sameskola, gymnasieskola, utbildning vid särskilda ungdomshem och kommunal vuxenutbildning. Satsningen pågår till och med vårterminen 2023. 

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser

Garantin för tidigt stöd är inskriven i skollagen och finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå betygskriterierna i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket har fått i uppdrag att tillsammans erbjuda stödjande insatser avseende garantin. Uppdraget pågår till december 2022.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. SPSM deltar i referensgrupp för att stödet ges till barn och elever med funktionsnedsättning.

Referensmyndighet i digitalisering av
nationella prov

I Skolverkets arbete med att utveckla digitala nationella prov finns SPSM med som en av flera referensmyndigheter. Vår del i uppdraget handlar om att bidra med kunskap om digital tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning. Enligt den ursprungliga planen skulle de första digitala nationella proven genomföras 2023. På grund av Schrems II-domen, som handlar om hantering av personuppgifter, försenas införandet med omkring 1,5–2,5 år. Detta beror på att anpassningar av provplattformen behöver göras för att den ska kunna leva upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Målet med myndigheternas samverkan kring nationella prov är att i möjligaste mån tillvarata de elevers intressen som ingår i SPSM:s målgrupp. SPSM bidrar med myndighetens sammantagna kompetens i arbetet med att digitalisera de nationella proven.

Skolforskningsinstitutet

Myndigheten har ett samarbete med Skolforskningsinstitutet och en överenskommelse om samverkan. Syftet med samverkan är att säkerställa kvalitet och spridning av forskningsbaserad kunskap till utbildningssektorn.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tillsammans med SPSM tagit fram rapporten Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning. Den innehåller förslag till utformning av överenskommelser mellan sjukvårds- och skolhuvudmän.

Boverket

Myndigheten ingår i en referensgrupp hos Boverket som har i uppdrag att utveckla skolor och förskolors arkitektur och gestaltad livsmiljö. En vägledning med riktlinjer för skolors miljö skall arbetas fram. Den skall rikta sig till skolans huvudman och andra aktörer som arbetar med frågorna. SPSM bidrar med kompetens om tillgängliga lärmiljöer.

Gemensamma uppdrag

Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillsammans med övriga skolmyndigheter fått i uppdrag att genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan.

Myndighetsgemensam redovisning av uppdraget om kvalitet och likvärdighet

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen och Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och lämna förslag på delmål och indikatorer för uppföljning och analys av skolhuvudmännens verksamhet och framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling. I denna regeringsredovisning lämnar skolmyndigheterna förslag på nationella målsättningar, delmål, indikatorer och framgångsfaktorer. Dessa är tänkta att utgöra underlag för en framtida dialog mellan stat och huvudmän.

Uppdrag att inkomma med underlag inför kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Tillsammans med 24 andra myndigheter har Specialpedagogiska skolmyndigheten fått uppdraget att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget ska slutredovisas i september 2023 och samordnas av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

Regeringsuppdrag för kompetensutveckling i grundsärskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket har ett gemensamt regeringsuppdrag att öka kompetensen hos all personal inom skolformer för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). I uppdraget ingår bland annat att ta fram insatser som stärker undervisningen. Myndigheterna ska även ta fram fortbildningsinsatser för bedömning av elevernas kunskaper i ämnen och ämnesområden samt verktyg och stödmaterial för bedömning och kunskapsuppföljning i ämnen och ämnesområden.

Bakgrunden till uppdraget i regleringsbrevet finns i den statliga utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, regeringen”.

Publicerat torsdag 25 maj 2023