SiSam - en samverkansmodell för placerade barn i ungdomshem

Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under tiden 2013-2015 prövat och utvecklat en modell för obruten skolgång för barn och ungdomar placerade i ungdomshem.

Projektet har i samverkan med kommunernas socialtjänst och skola inriktats på att åstadkomma

  • Obruten skolgång för unga som är föremål för samhällsvård
  • Utvecklande av en god skolförankring hos målgruppen

SiSam-modellen ska stärka och vidmakthålla barn och ungdomars skolanknytning under vårdtiden på ungdomshemmen och efter utskrivning. Syftet är att möjliggöra en obruten skolgång, vilken bidrar till en ökad skolförankring hos eleven.

I projektet har Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) mött kommuner som placerar barn och ungdomar. Statens institutionsstyrelse (SiS) har tecknat samverkansavtal om ett gemensamt arbetssätt där skola, socialtjänst och SiS samverkar. Samverkansmodellen som utvecklats i samråd mellan representanter från skola, socialtjänst, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Statens institutionsstyrelse (SiS) innehåller inskrivning respektive utskrivning och övergång, samt en anvisning för hur SiS kan kartlägga elevers utbildningssituation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har haft en roll att erbjuda specialpedagogiskt rådgivning, statsbidrag, nätbaserad fortbildning och dialogkaféer till skolor, socialtjänst och Statens institutionsstyrelses ungdomshem som har behov av fungerande samverkan när elever placeras. Även fortsättningsvis kommer målgruppen att erbjudas stöd.

 

 

Video

Specialpedagogiskt stöd och behov av samverkan

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan bidra med specialpedagogisk rådgivning för att utveckla former för fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst och Statens institutionsstyrelse (SiS) när en elev placeras på SiS-ungdomshem. Stödet är inriktat på tydliga rutiner och roller med målet att de verksamheter som är berörda ska utveckla ett fungerande samarbete. För den unga människan som ska gå från hemskola till ungdomshem och sedan tillbaka till hemskolan, kan det bidra till en obruten och bättre fungerande skolsituation. 

Dialogmöten om SiSam-modellen

Dialogmöten om SiSam-modellen erbjuds till kommuner som tecknar avtal om samverkan med Statens institutionsstyrelse (SiS). De genomförs i trepartssamverkan mellan skola, socialtjänst och SiS ungdomshem.

På Statens institutionsstyrelses webbplats finns mer information om SiSam-projektet.

Nätbaserad kurs om samverkan vid placering

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder den nätbaserade kursen Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård. Nästa kursstart är hösten 2019.

Relaterade länkar

Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat fredag 1 mars 2019