Samverkan med andra myndigheter och projekt

De tre skolmyndigheterna Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen samverkar för att fullfölja arbete med regeringen strategi för funktionshinderpolitiken inom utbildningsområdet.

Skolverket är så kallad sektorsmyndighet och ansvarar för att samordna och driva funktionshinderfrågor med de andra skolmyndigheterna.

Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare har utbildat Skolinspektionens inspektörer inför deras kvalitetsgranskningar av skolsituationen för elever med olika funktionsnedsättningar. Vid behov samverkar vi och Skolinspektionen även vid uppföljningar av kommuners bristande stöd med elever med funktionsnedsättning.

Vi samverkar med Skolverket i en rad frågor, bland annat för spridning av specialpedagogisk forskning, konferenser, framtagande av allmänna råd och i bedömningsfrågor för elever med funktionsnedsättning.

Mer information om denna och övrig samverkan finns i menyn.

Publicerat onsdag 25 september 2013 Granskat torsdag 14 november 2019