Wsparcie w dziedzinie pedagogiki specjalnej

Wszyscy uczniowie muszą mieć zapewnione warunki do nauki. Aby dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które potrzebują wsparcia, miały możliwość korzystania z równowartościowego kształcenia, niezbędna jest wiedza w zakresie dostępności.

Przykładowo wiąże się to z zapewnieniem przez szkołę każdemu uczniowi warunków do nauki czytania, pisania i liczenia, które odpowiadają jego własnym zdolnościom. Może tu chodzić także o dostosowywanie przez nauczycieli metod i materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb oraz dysponowanie wiedzą dotyczącą zwiększania zaangażowania uczniów, ich traktowania, dostępnych narzędzi, dostępności fizycznej oraz odpowiedniej aktywności fizycznej w szkole.

Działamy jak partner

Przedszkola, szkoły i placówki kształcenia dorosłych mogą się zwrócić do nas w celu uzyskania porady w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Dzielimy się naszą wiedzą, współpracując z gminami oraz z przedszkolami i szkołami kierowanymi przez inne podmioty. Nasi pracownicy są zatrudnieni w pięciu biurach regionalnych. W większości przypadków z naszymi doradcami w dziedzinie pedagogiki specjalnej kontaktuje się podmiot odpowiedzialny za daną placówkę lub zespół zajmujący się tymi sprawami. Poruszane kwestie mogą dotyczyć strategii pedagogicznych oraz postaw, pedagogicznych konsekwencji niepełnosprawności lub rozwoju umiejętności. Niekiedy zdarza się też, że to my proponujemy spotkanie w celu omówienia potrzeb gminy lub szkoły w odniesieniu do długofalowego wsparcia w dziedzinie pedagogiki specjalnej.

Oferujemy także bezpłatne szkolenia zawodowe. Osobami, do których przede wszystkim kierujemy nasze kursy, programy szkoleń na odległość, konferencje, seminaria i seminaria internetowe, są nauczyciele i liderzy edukacyjni. Zapewniane przez nas wsparcie doradcze w dziedzinie pedagogiki specjalnej jest kierowane do wszystkich typów szkół zgodnie z rozdz. 1 § 1 ustawy o szkolnictwie.

Dodatkowe wsparcie dotyczące badań w dziedzinie pedagogiki specjalnej

W naszych krajowych centrach zasobów przeprowadzane są badania i oceny w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Odpowiada za nie zespół składający się z osób dysponujących różnymi kompetencjami, który współpracuje z nauczycielami przedszkolnymi lub szkolnymi i innymi kluczowymi osobami z otoczenia dziecka lub ucznia. Centra zasobów oferują także kursy dla osób dorosłych.

Centra zasobów zajmują się dziećmi i uczniami:

  • słabowidzącymi (niezależnie od tego, czy są one dotknięte innymi rodzajami niepełnosprawności);
  • z poważnymi zaburzeniami mowy;
  • z ubytkiem słuchu połączonym z zaburzeniami rozwoju lub autyzmem; oraz
  • z głuchoślepotą wrodzoną/nabytą.
Publicerat torsdag 30 augusti 2018