Nasze szkoły specjalne

Państwowe szkoły specjalne (pięć placówek regionalnych i trzy placówki krajowe) przyjmują uczniów, którzy nie mogą uczęszczać do zwykłych szkół podstawowych.

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej składają jego rodzice. Jeśli ze względu na miejsce zamieszkania ucznia nie jest możliwe, aby dojeżdżał on do szkoły, może na czas trwania nauki zamieszkać w internacie, który daje także możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego.

Nasze regionalne szkoły specjalne

Uczniowie niesłyszący lub z ubytkiem słuchu mogą uczęszczać do naszych regionalnych szkół specjalnych. Nauka jest prowadzona w dwóch językach, tj. częściowo odbywa się w szwedzkim języku migowym, a częściowo w mówionym i pisanym języku szwedzkim.

Szkoły specjalne zapewniają warunki nauki umożliwiające poznanie i opanowanie języka migowego i szwedzkiego we wszystkich kontekstach związanych ze szkołą. Dwujęzyczność daje uczniom większe szanse dalszej nauki i uczestnictwa w społeczeństwie.

Krajowe szkoły specjalne

W szkołach przyjmujących uczniów z całego kraju naukę pobierają osoby należące do różnych grup docelowych. Procesy nauczania, otoczenie i metody komunikacji są dostosowane pod kątem potrzeb uczniów.

Åsbackaskolan w Örebro — dla uczniów z ubytkiem słuchu połączonym z zaburzeniami rozwoju oraz dla uczniów z głuchoślepotą wrodzoną. Procesy dydaktyczne w tej szkole są realizowane z uwzględnieniem możliwości i potrzeb każdego ucznia. Kładziemy duży nacisk na to, aby rozbudzić w uczniach chęć bycia razem i współdziałania oraz komunikowania się w dwujęzycznym otoczeniu.

Hällsboskolan w Sztokholmie i Umeå — dla uczniów z poważnymi zaburzeniami mowy. W ramach realizowanych w tej szkole procesów dydaktycznych szczególny nacisk kładzie się na język i różnorodne formy komunikacji. Odbywa się to w dostosowanych do danej grupy docelowej warunkach nauki, które są opracowywane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

Ekeskolan w Örebro — dla uczniów słabowidzących, którzy są jednocześnie dotknięci innymi rodzajami niepełnosprawności. W tej szkole przedmioty są nauczane w sposób dostosowany do ograniczonych możliwości widzenia. Oprócz tego uczniowie poznają alfabet Braille'a, ćwiczą orientację przestrzenną i umiejętności poruszania się, a także przechodzą dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb szkolenia, dzięki którym mają być w stanie samodzielnie funkcjonować.

Życie uczniów w naszych szkołach specjalnych

Zapewniamy uczniom warunki dające im możliwość angażowania się oraz rozwoju. W ten sposób mogą uczestniczyć w życiu społecznym, mieć poczucie przynależności i rozwijać się jako niezależne jednostki.

Program nauczania realizowany w szkołach specjalnych różni się znacząco od programu szkół podstawowych. Osoby zatrudnione w szkołach specjalnych są ekspertami w dziedzinie zapewniania dostępności kształcenia grupie docelowej, do której kierowana jest oferta placówki. Pracuje w nich wielu nauczycieli, a klasy są mniej liczne, co pozwala nawiązać kontakt z uczniami z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości. Nauka w szkołach specjalnych trwa dziesięć lat. Ponadto wszystkie szkoły oprócz Hällsboskolan w Sztokholmie prowadzą zerówki.

Publicerat fredag 17 augusti 2018