Kaalmo dhaqaale oo xagga dowladda ah

Abaabulaha waxbarashada iyo soo saaraha qalabka waxbarashada iyo shakhsiyaad qof-qof ah waa ay naga soo dalban karaan kaalmada dhaqaale ee dowladda.

Hawlaha ku aaddan dugsiga xannaanada iyo barbaarinta carruurta, dugsi hoose-dhexe iyo mid loogu tala galay dadka qaba naafanimada xagga maskaxda, dugsi sare- iyo dugsi sare oo dadka naafanimada xagga maskaxda qaba loogu tala galay, waxbarashada dadka waaweyn ama swiidhishka loogu tala galay ajaanibta waxaa jira fursado ah in la codsado dadaallo gaara xagga dugsiga. Waa taageero aannu bixineyno si aannu uu xiisa gelinno una horuumarinno helitaanka ardayda naafada ah jawi waxbarasho. Kaalmada kale waxaa ay ku jeeddaa dhallinyarada iyo dadka waaweyn, iyadoo la sii marayo isku duwaha waxbarasho ee waxbarashada dugsiga sare ka dib ama si toos ah ugu socota ardayga.

Publicerat måndag 2 januari 2017 Granskat torsdag 30 augusti 2018