ፍሉያት ኣብያተ ትምህርትና

እተን መንግስታውያን ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ፡ ሓሙሽተ ዞባውያንን ሰለስተ ሃገራውያንን፡ ኣማራጺ ናይቲ ልሙድ መባእታ ቤት ትምህርቲ ንዝደልዩ ተምሃሮ ይቕበላ።

ወለዲ እዮም ደቆም ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ክምሃሩ እንተ ኾይኖም ዘመልክቱ። እቲ ተምሃራይ ኣብ ክመላለሰሉ ዝኽእል ርሕቀት ዘይነብር እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ወቕተ-ትምህርቲ ናይ መንበሪ ምርካብን ንጡፍ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታትን ተኽእል ኣሎ።

ዞባውያን ፍሉያት ኣብያተ ትምህርትና

ጸማማት ወይ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ዞባውያን ፍሉያት ኣብያተ ትምህርትና ክምሃሩ ይኽእሉ ኣዮም። እቲ ትምህርቲ ብኽልተ ቋንቋ ይወሃብ። ገሊኡ ብናይ ሽወደንኛ ቋንቋ ምልክት፡ ገሊኡ ድማ ብናይ ዝርርብ ወይ ጽሑፍ ሽወደንኛ። እቲ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዘወፍዮ ኣብ ኵሉ ምስ ትምህርቲ ዝዛመድ ናይ ቋንቋ ምልክትን ሽወደንኛን ዝፈልጠሉን ዝጥቀመሉን ዕድላት ዝህብ ናይ ቋንቋ ሃዋሁው። ብመንገዲ እዚ ክልተ ቋንቋ ምህላው፡ ናይቲ ተምሃራይ ናይ ትምህርቲ ምቕጻልን ኣብ ሕብረተሰብ ምውሳእን ዕድል ይዓቢ።

ሃገራውያን ፍሉያት ኣብያት ትምህርቲ

ካብ ምሉእ ሃገር ተምሃሮ ዝቕበላ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዝግደሳሎም ጕጅለታት ኣሎወን። እቲ ትምህርቲ፡ ኣከባቢን ኣገባብ ርክብን፡ ናይቶም ተምሃሮ ጠለብ መሰረት ብምግባር ይሰማማዕ።

ኦስባካስኩላን (Åsbackaskolan i Örebro) ኣብ ኦረብሩ፡ ናይ ምስማዕ ስንክልና ምስ ምዕባለኣዊ ስንክልና ዝተሓወሶ ጸገም ንዘለዎም ተምሃሮን ናይ ተፈጥሮኣዊ ምጽማም ጸገም ንዘለዎም ተምሃሮን። እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ነፍስ ወከፍ ተምሃራይ ኩነትን ኣድላይነትን ተበጊሱ ናይ ትምህርቲ ዕድል ይህብ። ናይቶም ተምሃሮ ምዕባለ ኣብ ድልየትን ምንዮትን ናይ ብሓባር ምንባር፡ ምውሳእን ርክብን ኣብ ሓደ ናይ ክልተ ቋንቋ ኣከባቢ ዓቢ ተገዳስነት ኢና ነንብረሉ።

ሄልስቡስኩላን (Hällsboskolan i Stockholm och Umeå) ኣብ ስቶክሆልምን ኡመኦን ፡ ከቢድ ናይ ቋንቋ ጸገም ንዘለዎም ተምሃሮ። እዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣብ ቋንቋን ዝርርብን ብዝተፋላለየ ኣገባብ ዘተኮረ ትምህርቲ ዕድል ይህብ። እዚ፡ ካብ ናይቶም ተምሃሮ ውልቃዊ ጠለብ ተበጊሱ ብጕጅለ ብምስምማዕ ናይ ትምህርቲ ሃዋሁው ይትግበር።

ኤከስኩላን (Ekeskolan i Örebro) ኣብ ኦረብሩ፡ ናይ ምርኣይ ጸገም ምስ ካልእ ተወሳኺ ተግባራዊ ስንክልና ዝተሓዎሶ ጸገም ንዘልዎም ተምሃሮ። እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ናይቶም ተምሃሮ ውልቃዊ ጠለብ ብምብጋስ፡ ንምርኣይ ብዝሰማምዕ፡ ናይ ዓይነት ትምህርቲ፡ ናይ ብረይል( ናይ ዓይነ ስዉራን ፊደል)፡ ናይ ጕዕዞ ምእዘናን ምንቅስቓስን፡ ከምኡ'ውን ልምምድ ነብስካ ንምኽኣል ኣስተምህሮ የወፊ።

ኣብ ገለ ካብ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርትና ተምሃራይ ምኳን

ነቶም ተምሃሮ ናይ ተሳታፍነትን ምዕባለን ኵነት ዝህብ ሃዋሁው ነወፍየሎም። ኵሉም ሰባት ኣብቲ ማሕበራዊ ንጥፈት ክሳተፉ፡ ኣባልነት ክስምዖምን ከም ውልቀ ሰባት ክምዕብሉን ይኽእሉ።

ትሕዝቶ ትምህርቲ ናይቲ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ካብቲ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኣይፍለን እዩ። እዞም ኣብዚ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ዝሰርሑ፡ ነቲ ትምህርቲ ምስቲ ጕጅለ ከምዝሰማማዕ ኣብ ምግባር ክኢላታት እዮም። እዚ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ናይቶም ተምሃሮ ውልቃዊ ጠለብ ከማልእ ንኽኽእል ብዙሓት መማህራንን ዝወሓደ ጕጅለ ተምሃሮን ኣሎዎ። ፍሉይ ቤት ትምህርቲ ናይ ዓሰርተ ዓመት እዩ። ከምኡ'ውን ብጀካ ሄልስቡስኩላን ናይ ስቶክሆልም፡ ኵለን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ክፍሊ ዕድል ይህባ እየን።

Publicerat fredag 17 augusti 2018