ክርከቡ ዝኽእሉ ናውቲ ምህሮ

ራኢና ኵሎም ተምሃሮ ማዕረ ትምህርቲ ንኽረኽቡ እዩ። ካብቲ ናይ ተምሃራይ ኵነት ተበጊስካ ክርከቡን ክሰማምዑን ዝኽእሉ ናውቲ ምህሮ ክህሉ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ እንህቦ ምኽሪ ሕቶታት ብዛዕባ ናውቲ ምህሮ ይጠቓለል። እቲ ተምሃራይ ብማዕረ ኵነት ዕላምኡ ክበጽሕ ንክኽእል፡ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ'ቲ መምህር ምርጫ ናውቲ ምህሮ ወሳኒ እዩ።

ኣብ ናይ ናውቲ ምህሮ ዓውደ ምርኢታትናን ኣብ ናይ መርበብ ሓበሬታና ናይ መድለዪ ኣገልግሎትን ንተምሃሮ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ዝምሃሩ ናይ ፍሉይ ስነ ምምህርና ናውቲ ምህሮን መጻሕፍትን ኣኪብናዮም ኣሎና። ገለ ካብቶም ዓውደ ምርኢታትና ክትበጽሕ እንተ ደሊኻ፡ ምሳና ርክብ ግበር።

ንግዳውያ ትካላት ክሽፍንዎ ዘይከኣሉ ጠለባት ናውቲ ምህሮ ነፍሪ ኢና። ከምኡ'ውን ቤት ማሕተም ዝሓተምዎ መጻሕፍቲ ነተዓራርን ንቤት ማሕተማት ቁጠባዊ ሓገዝን ምኽርን ብምሃብ በብዓይነቲ ናይ ፍሉይ ስነ ምምህርና ናውቲ ምዕባለ ነተባብዕ።

Publicerat onsdag 11 januari 2017