ሓገዝ ፍሉይ ስነ ምምህርና

እቲ ናይ ትምህርቲ ሃዋሁው ንዅሎም ተማሃሮ ብቐሊሉ ክርድእዎ ዝኽእሉ ክኸውን ኣለዎ። ሓገዝ ዘድልዮም ቈልዑ፡ መንእሰያትን ዓበይትን ናይ ማዕረ ትምህርቲ ዕድል ንኽረኽቡ ኣፍልጦ ናይ ነገራትን ኵነታትን ምስምማዕ የድሊ።

እዚ ንኣብነት እቲ ቤት ትምህርቲ ንዅሎም ተማሃሮ ብናይ ገዛእ ርእሶም ኵነት ከንብቡ፡ ክጽሕፉን ክሓስቡን ዕድላት ክህብ ማለት ክኸውን ይኽእል። እቶም መማህራን፡ ምህሮን ናውቲ መምሃርን ብኸመይ ከም ዝሰማማዕ ስትራተጂ ክህልዎም። ከምኡ'ውን ኣፍልጦ ብዛዕባ ተሳታፍነት፡ ኣቀባብላ፡ ኣማራጺታት ናውቲ፡ ኣካላዊ ናይ ምብጻሕ ተኽእሎን ዝሰማማዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ቤት ትምህርቲን ክህሉ ኣለዎ።

ንሕና ናይ ስራሕ መሻርኽቲ ኢና

መዋእለ ህጻናት፡ ኣብያተ ትምህርቲ ወይ ኣብያተ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ንፍሉይ ስነ ምምህርና ዝምልከት ጕዳያት ምኽሪ ንምርካብ ምሳና ክራኸቡ ይኽእሉ። ምስ ኮሙናትን ናይ ግሊ መዋእለ ህጻናትን ኣብያተ ትምህርትታትን ብምትሕብባር ብናትና ክእለት ሓገዝ ንህብ። እዚ ብመንገዲ እተን ሓሙሽተ ዞባውያን ስርሒታትና ይትግበር። መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ምስ ናትና ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ኣማኸርቲ ርክብ ዝገብሩ ሓደ ሓላፊ ናይ ቤት ትምህርቲ ወይ ጕጅለ እዮም። እዚ ንስነ ምምህርናዊ ውጥናትን ሜላን፡ ኣገዳስነት ናይ ስነ ምምህርና ኣብ ስንክልና ወይ ምምዕባል ዓቕሚ ንዝምልከቱ ሕቶታት ክኸውን ይኽእል። ብኻልእ ወገን፡ ብዛዕባ ኣድላይነት ናይታ ኮሙን ወይ ቤት ትምህርቲ ናይ ነዊሕ እዋን ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ደገፍ ንምምይያጥ ኣኼባ ንምግባር ነቲ ተበግሶ ንወስዶ ንሕና ክንከውን ንኽእል ኢና።

ከምኡ'ውን ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ መቐጸልታ ትምህርቲ ነወፊ ኢና። መማህራንን ናይ ትምህርቲ መራሕትን ንኮርሳትና፡ ንናይ ርሑቕ ትምህርቲታትና፡ ኣኼባታትና፡ ዓውደ መጽናዕትታትናን ዓውደ መጽናዕትታት ብመንገዲ ኮምፕዩተርን ኣገደስትቲ ጕጅለታት እዮም። ብመንገዲ ምኽሪ ንፍሉይ ስነ ምምህርና ዝምልከቱ ሕቶታት ንህቦ ሓገዝ፡ ብመሰረት 1 ምዕራፍ ንኵሉ ዓይነት ትምህርቲ ይምልከት እዩ። 1 ሕጊ ትምህርቲ

ተወሳኺ ሓገዝ ምስ ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ምርመራታት

ኣብቲ ናትና ሃገራዊ ረሱርሽሰንተር (ማእከል ዓቕሚ) ናይ ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ግምገማታትን ምርመራታትን ይግበር። እዚ ብዝተፈላለየ ክእለት ዘልዎም ጕጅለታት ምስ መማህራን ካብ መዋእለ ህጻናት ወይ ቤት ትምህርቲን ካልኦት ነቲ ቈልዓ ወይ ተምሃራይ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሰባትን ብምትሕብባር ይግበር። ከምኡ'ውን ረሱርሽሰንተር ንወለዲ ዕድል ናይ ኮርሳት ይህብ።

ረሱርሽሰንተር ነዚ ዝስዕብ ስንክልና ዘለዎም ተምሃሮ ይቕበል፡

  • ናይ ምርኣይ ማህሰይቲ ተወሳኺ ስንክልና ይሃልዎ ኣይሃልዎ
  • ብርቱዕ ናይ ቋንቋ ጸገም
  • ናይ ምስማዕ ጸገም ምስ ምዕብልናዊ ስንክልና ወይ ኣውቲዝም ዝተሓወሶን ከምኡ'ውን
  • ተፈጥሮኣዊ ጸማም-ዕውር
Publicerat torsdag 30 augusti 2018