ናትና ዕማም

በዓል መዚ ትምህርቲ ፍሉይ ስነ-ምምህርና (SPSM)፡ ቈልዑ፡ መንእሰያትን ዓበይትን ተግባራዊ ብቕዓቶም ብዘየገድስ ናብ ክበጽሕዎ ዝዓለሙሉ ደረጃ ትምህርቲ ንኽበጽሑ ኵነት ንኽረኽቡ ይሰርሕ።

ነዚ ብመንገዲ

  • ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ሓገዝ፡
  • ትምህርቲ ኣብ ፍሉይ ኣብያተ ትምህርቲ፡
  • ቀረብ ናውቲ ትምህርቲን
  • መንግስታዊ ቍጠባዊ ሓገዝን ነተግብሮ።

ዝተፈላለዩ ስንክልና ኣየኖት ስነ ምምህርናዊ ሳዕቤናት ክህልዎም ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና። እዚ በዓል መዚ ንናይ ውልቀ ሰባት ናይ ምምሃር ዓቕሚ፡ ናይ መማህራን ስራሕ ወይ ንጥፈታትን ውዳበን ንዝምልከት ሕቶታት ደገፍ ይህብ።

ኵሉ ሰብ ተግባራዊ ዓቕሙ ብዘየገድስ ጽቡቕ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣሎዎ። ነዚ ንምሃብ፡ ኣብ መዋእለ ህጻናት፡ ኣብያተ ትምህርቲን ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕን ፍልጠትን ክእለትን የድሊ።

እቲ ንሕና ነወፍዮ ክእለት ነቲ ኣብ ኮሙናት ወይ ናይ ግሊ ስርሓትን ዘሎ ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ዓቕሚ መመላእታ ይኾኖ።

ምርምርን ምትሕብባርን ኣብ ፍሉይ ስነ ምምህርና

ምርምርን ተግባርን ምእንቲ ክቀራረቡ ንጽዕር። ነዚ ነተግብረሉ፡ ነቲ ናይ ፍሉይ ስነ ምምህርናዊ ምርምር ብመንገዲ፡ ካብ ብዙሕ ገለ ንምጥቃስ፡ ኣኼባታት፡ ዓውደ መጽናዕትታት፡ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታታትን ኣብ ናትና ጋዜጣ ሊካ ቬርደን ብምዝርጋሕ እዩ።

ከምኡ'ውን ምስ ዩኒቨርሲታትን ኮለጃትን ብቐረባ ብጕጅለ ንተሓባበርን ኣብ ትምህርትታትን ኮርሳትን ንሳተፍ።

ምስ ኤውሮጳ ዘሎና ምትሕብባር ብመንገዲ European Agency for Special Needs and Inclusive Education ይትግበር። ኣህጉራዊ ርክባት፡ ካልእ ገዲፍካ ብመንገዲ በቲ ናትና ክእለት ንገብሮ ናይ ጕጅለታት ርክብ ዓቢ ኣገዳስነት ኣሎዎ። ብፍላይ ብሸነኽ ኣብቶም ሳሕቲ ዘጓንፉ ስንክልናታት።

ከምኡ'ውን ምስ በዓል መዚ ትምህርቲን ተቘጻጸርቲ ትምህርቲን ስሩዕ ምትሕብባር ይግበር።

Publicerat fredag 17 augusti 2018