کمک هزینه دولتی

موسسین آموزشی و تولید کنندگان وسایل درسی و همچنین در برخی موارد افراد عادی می توانند از ما تقاضای کمک هزینه دولتی بکنند.

برای کارهای در زمینه پیش دبستانی، دوره ابتدایی و راهنمایی و همچنین دوره ابتدایی و راهنمایی ویژه، دبیرستان و دبیرستان ویژه، آموزش بزرگسالان یا سوئدی برای مهاجرین امکان تقاضای اقدام های ویژه در مدرسه وجود دارد. این یک نوع حمایت است که ما جهت ترغیب و پیشرفت وسایل درسی در دسترس برای دانش آموزانی که افت توانایی دارند، می دهیم. کمک هزینه های دیگر مخصوص نوجوانان و بزرگسالان،از طریق موسسین آموزشی در زمینه تحصیلات پس از دبیرستان یا مستقیما به دانشجو می باشند.

Publicerat onsdag 4 januari 2017 Granskat torsdag 30 augusti 2018