وسایل آموزشی در دسترس

هدف ما این است که کلیه دانش آموزان از تحصیلات یکسان برخوردار باشند. به همین دلیل حائز اهمیت می باشد که وسایل آموزشی داشته باشیم که قابل دسترس و مناسب شرایط دانش آموز باشند.

رهنمود ما شامل سوال های مرتبط با وسایل آموزشی می باشد. در بسیاری از موارد جهت اینکه دانش آموز بتواند به شرایط برابر دست بیابد، انتخاب وسایل آموزشی توسط مربی تعیین کننده میباشد.

در نمایشگاه های وسایل درسی و خدمات جستجوی اینترنتی ما، وسایل درسی آموزش ویژه و مواد لازم مخصوص دانش آموزان در انواع مدارس را جمع آوری نموده ایم. چنانچه مایلید از نمایشگاه ما دیدن کنید با ما تماس بگیرید.

ما وسایل درسی به منظور زمینه هایی تولید می کنیم که بازارهای تجاری آنگونه نیاز ها را برآورده نمی کنند. ما همچنین وسایل درسی چاپی را مطابق نیاز تهیه می کنیم و پیشرفت و عرضه وسایل درسی آموزش های ویژه را از طریق کمک هزینه های مالی و حمایت دادن مشاوره ای به انتشارات ترغیب می نماییم.

Publicerat onsdag 11 januari 2017