مأموريت ما

آموزش ويژه اداره آموزش و پرورش (SPSM) تلاش می کند تا كودكان، نوجوانان و بزرگسالان صرفنظر از توانائى جسمى ايشان، بتوانند شرايط مناسب را براى رسيدن به اهداف درسى خويش داشته باشند.

كار ما به اين شكل ميباشد:

• حمايت آموزش ويژه
• آموزش در مدارس ويژه
• وسايل آموزشى قابل دسترس
• كمك هزينه هاى دولتى.

ما ميدانيم چه عواقب آموزشى انواع افت های توانایی در بر دارد. حمایتی كه ما ارائه ميدهيم ميتواند در ارتباط با فرا گيرى افراد، كار مربى ها يا کارهای اداری و سازمانی باشد.

همه، صرفنظر از کارآیی جسمی،حق برخورداری از آموزش موثر را دارند. برای انجام این کار نیاز به داشتن دانش و مهارت در پيش دبستانى ها، مدارس و آموزش های بزرگسالان هست.

مهارتی را که ما ارائه می دهیم مکمل آموزش های ویژه منابع کار موجود در کمون ها یا دوایر مستقل می باشد.

تحقیق و همکاری مابین آموزش ویژه

ما تلاش می کنیم تا تحقیق و عملکرد به یکدیگر نزدیکتر شوند. این کار از طریق اشاعه تحقیقات آموزش ویژه از طریق، کنفرانس ها، سمینارها، صفحه های مختلف اینترنتی و در روزنامه ما به نام لیکا ورده صورت می گیرد.

ما حتی با دانشگاه ها و دانشکده ها در شبکه اربتاطی همکاری می کنیم و در آموزش ها و دوره ها شرکت می کنیم.

همکاری با اروپا از طریق مأموریت ما در آژانس اروپایی برای نیاز های ویژه و آموزش مشمول صورت می گیرد. ارتباطات بین المللی، از جمله از طریق شبکه ارتباطی در حیطه مهارت ما، اهمیت بسزایی دارند. بخصوص در حیطه ای که افت توانایی بندرت پيش ميآيد.

این همکاری همچنین با اداره آموزش و پرورش و بازرسی مدارس بطور مرتب در جریان می باشد.

Publicerat fredag 17 augusti 2018