سامانه آموزش سوئد

سامانه آموزش سوئد شامل نحوه اجبارى و همچنين نحوه اختيارى مدارس ميباشد. دوره ابتدائى و راهنمایی نه سال و براى دانش آموزان از سن هفت سال اجباری ميباشد.

براى دانش آموزانى كه نياز به جايگزين كردن دوره ابتدائى و راهنمایی دارند مدارس استثنایان و مدارس ويژه هست. مدارس اختيارى مدارس آمادگى و كلاس هاى پيش دبستانى براى كودكان خردسال تر ميباشند. براى دانش آموزان از ١٦ سال به بالا دبيرستان و انواع مدارس بزرگسالان وجود دارد.

اكثر مدارس سوئدى دولتى مى باشند و از طريق كمونها اداره ميشوند، ولى مدارس آزاد كه تعدادشان رو به افزايش مى باشند، نيز وجود دارند. اكثر دانشگاهها و دانشكده ها نهاد هاى دولتى ميباشند. دانشگاهها و دانشكده ها مستقل و غير وابسته اند.

تصويرى بزرگتر از سامانه آموزش سوئد

در باره نحوه مدارس سوئد روى صفحه اينترنتى اداره آموزش و پرورش بيشتر بخوانيد

قانون آموزش و پرورش اساس تمامى آموزش ها ميباشد

قانون آموزش و پرورش سوئد پايه تمام آموزش ها از پيش دبستانى تا دبيرستان، همچنين داشتن حق آموزش بزرگسالان می باشد. قانون آموزش و پرورش تعيين می کند كه تمامى افراد صرفنظر از جنسيت، تعلقات قومى، محل سكونت يا عوامل اجتماعى و اقتصادى حق برخودارى از تحصيل را دارند. دانش آموزانى كه با ازعهده بر آمدن دوران تحصيل خود مشكل دارند، حق برخوردارى از حمايت ويژه را دارند.

مجلس، دولت و اداره آموزش و پرورش مسئوليت برنامه ريزى تحصيلى ، مصوبات، رهنمود هاى كلى و گزينه هاى پيشرفت سراسرى جهت تحقق اهداف قانون آموزش و پرورش را بر عهده دارند. بخش هاى ديگر کنترل سامانه آموزش، شامل آزمون هاى سراسرى، ارزيابى و بازرسى ها ميباشد.

مسئوليت در سطح کشور

دولت مسئوليت مدارس را در سطح کشور بر عهده دارد. اين امر از طريق ماموریت دادن به ادارات آموزش و پرورش در حيطه مسئوليت آنها صورت ميگيرد.

• بازرسى مدارس مسئول نظارت بر كار مدارس، مدارس بزرگسالان، خانه هاى اوقات فراغت،پيش دبستانى ها و سایر آموزشگاه ها مى باشد.
• اداره آموزش و پرورش براى بهبود كيفيت و نتيجه عملكرد روساى مدارس، پيش دبستانى ها و مدارس عمل هدايت، حمايت، پيگيرى و ارزيابى را بر عهده دارد.
• آموزش ويژه اداره آموزش و پرورش مكمل منابع كار كمون ها و مدارس مى باشد. اين اداره در ارتباط با مسائلى كه مربوط به فراگيرى فردى، كارهاى مربیان يا فعاليت و سازمان دهى می باشد، كمك مى نمايد. اين اداره همچنين جهت برخى از افت های توانایی، مدارس ويژه را راه اندازى می کند.

Publicerat onsdag 11 januari 2017