تماس

د مخصوصو ښوونیزو او روزنییزو د مکتبونو ادارهSpecialpedagogiska skolmyndigheten

په دغه شمره ته کولای شی زمونږ سره تماس ونیسی010 473 50 00

یا د تیکس تیلفون له لاری010 473 68 00 :

برښنالیک:spsm@spsm.se

Publicerat onsdag 11 januari 2017