زمونږ مخصوص مکتبونه

دولتی مخصوص مکتبونه، پنځه منطقوی او دری ملی، هغه زده کوونکی منی چه له عادی ابتدایی مکتب په ځای کوم بل ډول مکتب ته اړتیا لری.

که والدین غواړی چه د دوی ماشوم په مخصوص مکتب کی زده کړی وکړی، نو دوی باید پخپله د دی کار غوښتنه وکړی. که زده کوونکی نشی کولای هره روځ ځان مکتب ته ورسوی نو د زده کړو په بهیر کی په مکتب کی د اوسیدلو او فعال آزاد وخت امکانات شته دی.

زمونږ منطقوی مخصوص مکتبونه

هغه زده کوونکی چه کوڼ وی یا د اوریدلولو ستونزی لری، کولای شی زمونږ منطقوی مخصوصو مکتبونو ته ولاړ شی. زده کړی په دوو ژبو دی، یوه برخه یی د اشاری سویډنی ژبی او بله برخه یی په شفاهی یا لیکل شوی سویډنی ترسره کیږی. مخصوص مکتب

د ژبی د یوه داسی چاپیروال زمینه مساعدوی چه د مکتب په ټولو کارو کی سړی هم د اشاری سویډنی او هم عادی سویډنی سره مخامخ او د هغو نه استفاده وکړی. د دوو ژبو په وسیله د زده کوونکی لپاره د زده کړو د ادامی او په ټولنه کی د برخی اخیستلو امکانات زیاتیږی.

• په هیورن اوساند کی کریستیان سکولان Kristianskolan
• په ستوکهولم کی مانیلاسکولانManillaskolan
• په اوریبرو کی بیرګیتاسکولانBirgittaskolan
• په وینیزبوری کی وینیرشسکولانVänerskolan
• په لوند کی اوستیروونګ سکولانÖstervångskolan

 

ملی مخصوص مکتبونه

هغه مکتبونه چه د ټول هیواد نه زده کوونکی منی، ډول ډول هدفی ګروپونه لری. زده کړی، چاپیریال او د معاشرت طریقه د زده کوونکی د اړتیاوو سره مطابقت لری.

په اوریبرو کی اوسباکاسکولانÅsbackaskolan ، د اوریدلو کمزوری د کمزوری د پرمختګ سره یو ځای، او یا د فطری کوڼتوب او ړوندتوب سره. دا مکتب د هر زده کوونکی د امکاناتو او اړتیاوو په اساس زده کړی وړاندی کوی. مونږ دی ته زیاته پاملرنه کوو چه په یوه دوه ژبه نیز چاپیریال کی د یوځای توب، په ګډه کارکول او معاشرت هیله او مینه په زده کوونکی کی پرمخ بوزو.

په ستوکهولم او اومیو کی هیلسبوسکولانHällsboskolan ، په قوی توګه د خبرو کولو د ستونزو لرونکو زده کوونکو لپاره. دا مکتب داسی زده کړی وړاندی کوی چه په هغو کی ژبی او په ډول ډول توګه معاشرت ته زیاته پاملرنه کیږی. دا په یو داسی درسی چاپیریال کی چه هدفی ګروپ سره سمون لری او د هر سړی اړتیاوو ته د پاملرنی په اساس، تر سره کیږی.

په اوریبرو کی ایکیسکولاندEkeskolan , هغه زده کوونکو لپاره چه د سترګو کمزوری د کوم بل معیوبیت سره لری. مکتب د لیدلو د توان سره سمی د مکتب زده کړی او د زده کوونکی د انفرادی اړتیاوو په نظر نیولو سره د ړانده کسانو لپاره د لیک، لور پیداکولو، انتقالیدلو زده کړی او پر خپلو پښو ولاړیدلو تمرینونه وړاندی کوی.

کله چه سړی زمونږ په کوم مخصوص مکتب کی زده کوونکی وی

مونږ زده کوونکو ته د یوه داسی چاپیریال وړاندیز کوو چه د پرمختګ او برخه اخیستلو امکانات ورکوی. ټول کولای شی په ټولنیزو چارو کی برخه واخلی او د تعلق لرلو احساس ولری او د فرد په حیث پرمختګ وکړی.

د مخصوصو مکتبونو محتوی د عادی ابتدایی مکتبونو سره کوم زیات توپیر نه لری. هغه کسان چه په مخصوص مکتب کی کار کوی، د دی متخصصین دی چه زده کړی د مکتب د زده کوونکو لپاره د لاس رسی وړ کړی. په مخصوص مکتب کی د معلمانو تراکم زیات او په صنفو کی د زده کوونکو شمیر کم وی، دا د دی لپاره چه د زده کوونکو سره د دوی د انفرادی امکاناتو په اساس چلن وشی. مخصوص مکتب لس کاله دی. په ستوکهولم کی له هیلسبوسکولان نه پرته نور ټول مخصوص مکتبونه د مکتب د آمادګی د ټولګیförskoleklass وړاندیز هم کوی.

Publicerat fredag 17 augusti 2018