دولتی اقتصادی مرسته

د زده کړو ترتیب کوونکی او د زده کړی د موادو تولیدونکی او په ځنی حالاتو کی ځنی کسان کولای شی زمونږ نه د دولتی اقتصادی مرستی غوښتنه وکړی.

په وړکتون، ا بتدایی او خاص ابتدایی مکتب، لیسه او خاصه لیسه، د لویانو لپاره مکتب یا د کډوالو لپاره د سویډنی ژبی په مکتب کی دا امکان شته دی چه په مکتب کی د خاصو اقداماتو(SIS) لپاره د دولتی اقتصادی مرستی غوښتنه وشی. دا مرسته مونږ د دی لپاره ورکوو چه د معیوبو زده کوونکو لپاره د لاس رسی محیط تحریک او پرمختګ وکړی. نوری مرستی د ځوانانو او لویانو لپاره دی چه د لیسی نه وروستو زده کړو ترتیب کوونکو ته یا خپله زده کوونکی ته ورکول کیږی.

Publicerat torsdag 30 augusti 2018