په لاس رسی کی د زده کړو مواد

زمونږ نظر دا دی چه باید ټول زده کوونکی یو شان زده کړی په لاس راوړی. په دی دلیل باید داسی درسی مواد موجود وی چه د زده کوونکو د شرایطو سره میسر او مناسب وی.

زمونږ په مشورو ورکولو کی د زده کړو د موادو خبره هم شامله وی. په ډیرو حالاتو کی د ښوونکی لخوا د زده کړو د موادو انتخاب د دی لپاره ډیر مهم وی چه شاګرد وکولای شی په یو شان شرایطو کی خپل هدف ته ورسیږی.

د زده کړی د موادو په یوه نندارتون او زمونږ په انترنیټی پاڼه کی د پلټنی په برخه کی مونږ د ډول ډول مکتبونو د زده کوونکو لپاره د خاصو ښوونیزو او روزنییزو مواد راټول کړی دی. که غواړی زمونږ د کوم نندارتون نه لیدنه وکړی نو زمونږ سره تماس ونیسی.

مونږ په دی برخو کی د زده کړی داسی مواد تولیدوو چه تجارتی بازار نشی کولای دغه اړتیاوی پوره کړی. له دی نه پرته مونږ د خپروونکو موسسو لخوا د خپور شوی موادو مطابقت تر سره کوو، او خپروونکو موسسو ته د اقتصادی مرستی او مشورو په مرسته د ښوونیزو او روزنیزو خاصو موادو پرمختګ او زیاتول تحریکوو.

Publicerat torsdag 30 augusti 2018