د سویډن د زده کړو سیستم

د سویډن د زده کړو په سیستم کی هم د مکتب جبری ډول او هم په خپله خوښه ډول شاملیږی. ابتدایی مکتب نه کاله دی او د ۷ کلنی نه د زده کووونکو لپاره حتمی دی.

د هغه زده کوونکو لپاره چه ابتدایی مکتب ته نشی تلای، خاص او مخصوص ابتدایی مکتبونه موجود دی. د خپلی خوښی د ښوونځی ډولونه وړکتون او د کوچنی ماشومانو لپاره د مکتب نه د مخه ټولګی دی. د ۱۶ کلنی نه وروسته د شاګردانو لپاره لیسه او د لویانو لپاره ډول ډول زده کړی موجودی دی.

د سویډن د مکتبو زیاته برخه دولتی ده او د ښاروالی لخوا اداره کیږی، مګر یو په زیاتیدو شمیر آزاد مکتبونه هم شته دی. د پوهنتونو او لوړو زده کړو د موسسو زیاته برخه دولتی مقامونه دی. پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسی مستقلی او بی طرفه دی.

د سویډن د زده کړو د سیستم لوی عکس

د سویډن د ښوونځیو د ډولو په هکله زیات معلومات د مکتبونو د اداریSkolveket په انترنیټی پاڼه کی ولوله

د مکتب قانون د ټولو زده کړو اساس دی

د سویډن د مکتب قانون د ټولو زده کړو لپاره یو اساس تشکیلوی، د وړکتون نه تر لیسی پوری او همدا راز د لویانو لپاره د زده کړو حق. د مکتب قانون داسی تصویبوی چه ټول کسان باید په یوه شان زده کړو ته لاس رسنه ولری، بیله دی نه چه د دوی جنس، قوم، د اوسیدنی ځای، ټولنیز یا اقتصادی فاکتورونه په نظر کی ونیول شی. هغه زده کوونکو ته چه په درسو کی ستونزی لری باید په خاصه توګه مرسته وشی.

پارلمان، حکومت او د مکتبونو اداره د درسی نصاب، مقر راتو، عمومی مشورو او د پرمخ تګ د داسی یو ملی ابتکار مسولیت لری چه د مکتبونو په قانون کی ذکر شوی هدفونه عملی شی. د زده کړو د سیستم د اداری بله برخه ملی امتحان، ارزیابی او تفتیش دی.

په ملی سطحه مسئولیت

حکومت په ملی سطحه د مکتبونو مسئولیت لری، په داسی ډول چه د مکتبونو مقاماتو ته د دوی د مسئولیت په برخه کی دوی ته وظیفه سپارل کیږی:

• د مکتبونو د تفتیش ادارهSkolinspektionen د مکتبونو، د لویانو لپاره مکتبونو، د آزاد وخت د ځایونو، وړکتونونو او نورو ښوونیز او روزنیز فعالیتونو د نظارت مسئولیت په غاړه لری.
• د مکتبونو اداره د مکتبونو آمرینو، وړکتونونو او مکتبونو کار اداره کوی، هغوی سره مرستی کوی، تعقیبوی، او د هغو قضاوت کوی، د دی لپاره چه کیفیت او نتیجه نوره هم ښه شی.
• د مخصوصی ښوونی او روزنی مقام د ښاروالیو او مکتبونو لرونکی سرچینی تکمیلوی. دا مقام په هغو برخو کی چه د یوه کس د زده کړی، د معلمانو د کار یا فعالیت او سازمان سره اړیکی لری، مرستی کوی. دا مقام د ځنی معیوبونو لپاره مکتبونه هم اداره کوی.

Publicerat onsdag 11 januari 2017