پښتو (Pashto)

زمونږ په پښتو ژبه پاڼو ته ښه راغلاست. دلته تاسی کولای شی د سویډن د زده کړو د سیستم، د مخصوصی ښوونی او روزنی د مقام د وظیفی او زمونږ مخصوصو ښوونځیو په هکله ولولۍ.

زمونږ په پښتو ژبه پاڼو ته ښه راغلاست. دلته تاسی کولای شی د سویډن د زده کړو د سیستم، د مخصوصی ښوونی او روزنی د مقام د وظیفی او زمونږ مخصوصو ښوونځیو په هکله ولولۍ.

د سویډن د زده کړو د سیستم په هکله نور معلومات ولولی

زمونږ وظیفه

د مخصوصی ښوونی او روزنی مقامSPSM د دی لپاره کار کوی چه ماشومان، ځوانان او لویان وکولای شی داسی امکانات ترلاسه کړی چه د زده کړی مرام ته ورسیږی، بیله دی نه چه د دوی د بدن توان په هغه اغیزه وکړی. دغه کار مونږ د خاصی تعلیمی مرستی، په خاصو مکتبونو کی زده کړی، تر لاس لاندی درسی موادو او دولتی اقتصادی مرستی په مرسته تر سره کوو.

د مونږ د وظیفی او زمونږ د مکتبونو په هکله زیات معلومات ولولی

زمونږ سره تماس ونیسی

Publicerat torsdag 9 augusti 2018