مکاتب مخصوص ما

مکاتب مخصوص دولتی که شامل پنج مکتب ساحوی و سه مکتب ملی میباشند, به شاگردانی که ضرورت به انتخاب دیگری به غیر ازمکاتب ابتدایی معمولی دارند رسیده گی مینمایند.

این والدین هستند که درخواست برای اشتراک طفل شان در مکتب مخصوص برای افراد نابینا,ناشنوا و گُنگ را مینمایند. اگر محل زنده گی شاگرد از فاصله یی رفت و برگشت دورتر باشد پس دسترسی به محل رهایشی و اوقات فراغت فعال در جریان دوره یی تعلیمی موجود میباشد.

مکاتب محلی مخصوص افراد نابینا,ناشنوا و گُنگ ما

شاگردانیکه ناشنوا و یا کم شنوایی دارند, میتوانند به مکاتب مخصوص افراد نابینا, ناشنوا و گُنگ ساحوی ما بروند. تدریس به دو زبان اجرأ میشود, یک قسمت آن با زبان اشاری سویدنی اجرا شده و یک قسمت آن با زبان سویدنی بیانی و یا تحریری صورت میگیرد. مکتب مخصوص افراد معلول محیط زبانی را ارایه مینماید تا شرایط را قسمی فراهم سازد تا افراد هم از زبان اشاری و هم از زبان سویدنی در مکتب در تمام موضوعی استفاده نمایند.
از طریق تکلم با دو زبان فرصت های شاگرد بیشتر شده, تعلیمات و اشتراک در جامعه را ادامه میدهد.

 Kristinaskolan در Härnösand
 Manillaskolan در Stockholm
Birgittaskolan در Örebro
 Vänerskolan در Vänersborg
 Östervångskolan در Lund

مکاتب ملی افراد معلول

مکاتبی که رسیده گی به تمام شاگردان کشور را مینمایند گروه های مخلتف مورد نظر را دارا میباشند. تدریس, محیط و طریق ارتباط به اساس ضرورت شاگرد تناسب داده شده است.

مکتب Åsbackaskolan در Örebro, برای شاگردانی است که دارای قدرت شنوایی کمتر با ترکیب اختلال در انکشاف میباشند و شاگردانیکه دارای نابینایی و ناشنوایی مادر زادی میباشند. مکتب تعلیمی را بر اساس شرایط و ضروریات هر شاگرد ارایه مینماید. تمرکز ما بالای انکشاف حوصله مندی شاگرد و خواست وی به همزیستی, هم آهنگی و ارتباط در یک محیط دوزبانی میباشد.

مکتب Hällsboskolan در Stockholm och Umeå, برای شاگردانی است که دارای اختلال زبانی شدید میباشند. این مکتب تدریسی را ارایه مینماید که در آن تمرکز بالای زبان و گرفتن ارتباط به طریقه های مختلف میباشد. تدریس در محیط آموزشی که متناسب گروه مورد نظر باشد و نظر به ضرورت فردی شاگرد آغاز گردد,صورت میگیرد.

مکتب Ekeskolan در Örebro, برای شاگردانی است که دارای ضعف دید با ترکیب معلولیت های دیگری میباشند. مکتب تدریس متناسب با قدرت بینایی را در مضامین مکتب و تدریس با خط برجسته, جهت یابی و جابجایی, ضمناً آموزش خود مختاری را به اساس ضرورت انفرادی شاگرد ارایه مینماید.

بودن به حیث شاگرد در یکی از مکاتب معلولین ما

ما برای شاگردان محیطی را ارایه مینماییم تا برایشان دسترسی به سهمگیری و انکشاف را مساعد سازد. همه میتوانند تا در بازی گروهی اشتراک نمایند,وابستگی را احساس کرده و همانند افراد دیگر انکشاف داده شوند.

محتوای تدریس در مکتب برای معلولین ما تفاوت قابل ذکری نسبت به مکتب ابتدایی ندارد. آنهایی که در مکتب معلولین کار مینمایند, متخصصین هستند که تعلیم را برای گروه مورد نظر مکتب مساعد میسازند. مکتب معلولین دارای تراکم زیاد معلمین ولی گروه های درسی کمتری میباشد تا آنها بتوانند شاگردان را خارج از شرایط انفرادی شان ملاقات نمایند. مکتب معلولین ده ساله میباشد. ضمناً تمام مکاتب معلولین بدون مکتب Hällsboskolan در Stockholm دوره آماده گی را ارایه مینمایند.

Publicerat onsdag 4 januari 2017 Granskat fredag 17 augusti 2018