کمک مالی دولتی

ترتیب دهنده تعلیمی و تولید کننده های مواد درسی ضمناً در بعضی موارد افراد خصوصی میتوانند از ما کمک مالی دولتی درخواست نمایند.

در ادارات کودکستانها, مکاتب ابتدایی و مکاتب ابتدایی اطفال عقب افتاده, لیسه و لیسه شاگردان عقب افتاده, مراکز آموزش بزرگسالان و یا مراکز زبان سویدنی برای مهاجرین امکان درخواست کمک مالی برای سرمایه گذاری ها مخصوص در مکاتب (SIS) موجود میباشد. این کمکی است که ما برای ترغیب و انکشاف دسترسی محیط های درسی برای شاگردان که دارای معلولیت هستند انجام میدهیم. کمک های دیگر ما برای نوجوانان و بزرگسالان از طریق ترتیب دهنده آموزشی در دوره آموزشی بعد از لیسه و یا مستقیماً در زمان محصلیت متمرکز میشوند.

Publicerat torsdag 30 augusti 2018