کمک تعلیمی و تربیتی مخصوص

محیط آموزشی باید به تمام شاگردان قابل دسترس باشد. برای اینکه اطفال, نوجوانان و افراد بزرگسال که به کمک ضرورت دارند امکانات دسترسی به دانش که ارزش برابر را داشته باشد حاصل نمایند پس دانش در مورد قابلیت دسترسی ضرورت است.

این میتواند به طور مثال شامل پیشنهادات فرصت ها به تمام شاگردان باشد تا بخوانند, بنویسند و با شرایط خودشان حساب نمایند. که مربیان استراتیژی چگونگی وفق آموزش و مواد درسی را دارند, و این که فهم در مورد شرکت موجود میباشد, تلاش, وسایل متفاوت, موجودیت فزیکی و فعالیت های فزیکی مناسب در تشکیلات مکاتب .

ما یک شریک همکار هستیم

کودکستان ها, مکاتب و یا مراکز آموزشی برای بزرگسالان میتوانند تا نزد ما مراجعه نمایند و مشوره در مورد سوالات تعلیمی و تربیتی مخصوص را بدست آورند. ما با قابلیت که داریم از طریق همکاری با کُمیون ها و یا کودکستان های آزاد و مکاتب کمک مینماییم. کمک های ما از طریق پنج اداره محلی ما صورت میگیرد. در اکثر موارد یک مسؤل مکتب و یا یک تیم کاری, مشاور تعلیمی و تربیتی مخصوص ما را به تماس میشود. سوالات میتوانند مربوط به استراتیژی های تعلیمی و تربیتی و نوعیت شرایط, نتایج تعلیمی و تربیتی افراد معلول و یا در مورد انکشاف قابلیت ها باشند. در موارد دیگر خود ما ابتکار تشکل یک جلسه را بدست میگیریم و ضرورت کمک تعلیمی و تربیتی طویل المدت کُمیون و یا مکتب را بحث مینماییم.

ما حتی دوره های آموزشی مجانی را ارایه مینماییم. گروه های مورد نظر ما برای دوره های آموزشی, آموزشها از راه دور, کنفرانس ها, سیمینار ها و سیمینار ها از طریق انترنت مربیان و مسؤلین مکاتب میباشند. کمک را که ما از طریق مشاوره در مسأیل تعلیمی و تربیتی مخصوص انجام میدهیم تمام اشکال مکتب را مطابق کپیتل 1. 1§ قانون مکتب در بر میگیرد.

کمک بیشتر با تحقیقات تعلیمی و تربیتی مخصوص

در مراکز منابع ملی ما شناسایی , ثبت و تحقیقات تعلیمی و تربیتی مخصوص انجام میشوند. این فعالیت ها توسط تیمی که دارای قابلیت های متفاوت در همکاری با مربیان از کودکستان و یا مکتب و افراد مهم دیگر در اطراف طفل و یا شاگرد میباشد صورت میگرند. مرکز منابع حتی دوره های آموزشی را برای والدین نیز ارایه مینماید.

مرکز منابع (Resurscenter) رسیده گی به اطفال و شاگردانی ذیل مینماید:

• ضعف دید با و یا بدون معلولیت بیشتر
• اختلال جدی در تکلم
• ضعف شنوایی با ترکیب اختلال در انکشاف و یا آتیزم
• نابینایی و ناشنوایی پیشین و یا مادر زادی

Publicerat torsdag 30 augusti 2018