سیستم آموزشی سویدنی

سیستم آموزشی سویدنی شامل هردو شکل,مکاتب جبری و اختیاری میباشد. دوره ابتدایی شامل نُه سال تعلیمی بوده که برای شاگردان از سن 7 سالگی به شکل اجباری آغاز میشود.

برای شاگردانی که ضرورت به انتخاب دیگری بجای مکتب ابتدایی دارند مکتب اطفال عقب افتاده و مکتب برای اطفال کر,گُنگ و نابینا موجود میباشند. انواع مکتب به شکل داوالطلبانه عبارت اند از کودکستان و صنف کودکستان برای اطفال جوانتر میباشند. برای اطفال که 16 سال عمر دارند مکتب لیسه و انواع مختلف آموزش بزرگسالان موجود میباشند.

اکثریت مکاتب سویدنی دولتی است و توسط کُمیون ها اداره میشوند, اما تعداد رو به افزایش مکاتب آزاد نیز موجود میباشند. اکثریت پوهنتون ها و مکاتب عالی ادارات دولتی میباشند. پوهنتون ها و مکاتب عالی ادارات مستقل و غیر وابسته میباشند.

تصویر بزرگی از سیستم آموزشی سویدنی

در باره اشکال مکتب سویدنی در وبسایت وزارت معارف بیشتر بخوانید

قانون مکتب اساس برای همه آموزشها میباشد

قانون مکتب سویدنی تعین کننده اساس برای همه آموزشها از دوره کودکستان الی مکتب لیسه در ضمن حق آموزش برای افراد بالغ میباشد. قانون مکتب تعیین مینماید تا تمام افراد بدون در نظرداشت جنسیت,وابستگی های قومی, موقعیت مکان رهایش و یا عوامل اجتماعی و یا اقتصادی باید دسترسی مساویانه به آموزش داشته باشند. شاگردانی که بنابر داشتن مشکلات از عهده دروس خویش بر نمیآیند از کمک های خاصی برخوردار میگردند.

پارلمان, دولت و وزارت معارف مسؤلیت پلان آموزشی,احکام, مشاوره عمومی و ابتکارات انکشافی را به عهده دارند تا اهداف قانون مکتب عملی گردند. بخشهای دیگری در اداره سیستم آموزشی امتحان ملی, ارزیابی و رسیده گی ها میباشند.

مسؤلیت ها در سطح ملی

حکومت مسؤلیت مکتب را در سطح ملی به عهده دارد, این مسؤلیت ها از طریق مأموریت ها به ادارات مکتب به ترتیب ساحات مسؤلیت شان اجرا میگردند.

• بازرس مکاتب مسؤلیت نظارت بالای مکاتب, مراکز آموزش بزرگسالان, مرکز فعالیتهای فوق برنامه, کودکستان و ادارات تعلیمی دیگر را به عهده دارند.
• وزارت معارف مقامات مسؤل مکتب, کودکستان ها و فعالیت های مکاتب را با هدف بهترسازی کیفیتها و نتایج حمایت, پیگیری و ارزیابی مینماید.
• اداره تعلیمی و تربیتی مخصوص مکتب, منابع خود کُمیون ها و مکاتب را تکمیل مینماید. این اداره به سوالاتی که مربوط به آموزش فردی, فعالیت های مربیان و یا اداره و تشکیلات باشد پشتوانه میدهد. این اداره مکاتب مخصوصی را برای بعضی از معلولین نیز به پیش میبرد.

Publicerat onsdag 11 januari 2017