کۆمهکی دهوڵهت

ڕێگهخهری خوێندن و بهرههمهێنهرهکانی کهرهستهی خوێندن و ههروهها له ههندێک دۆخ تاکهکهسان دهتوانن داوای کۆمهکی دهوڵهت له لای ئێمه بکهن.

بۆ کاروباری نێو خوێندگا، خوێندنگای سهرهتای و خوێندنگای سهرهتای تایبهتی، خوێندگای ئامادهیی و خوێندنگای جودای ئامادهیی، خوێندنی گهورهساڵان یان سویدی بۆ پهنابهران دهرفهتی ئهوه ههیه که داوای کۆمهک بۆ یارمهتی تایبهتی بکرێت له خوێندنگا (ئێس.یی.ئێس) ئهوه یارمهتییهکه که ئێمه دهیدهین بۆ جۆش کردن و گهشهپێدانی ژینگهکانی فێربوونی بەردەست بۆ قوتابییهکان که کهمبوونهوهی توانایان ههیه. کۆمهکی دیکه بۆ لاوان و گهورهساڵانه، له ڕێگای ڕێگخهری خوێندن لهنێو خوێندنی دوای خوێندنگای ئامادهیی یان ڕێک بۆ خوێندکارهکه.

Publicerat onsdag 4 januari 2017 Granskat torsdag 30 augusti 2018