خوێندنگا تایبهتییهکانی ئێمه

خوێندنگا تایبهتییه دهولهتیهکان، پێنج ناوچهی و سێ نهتهوهی، قوتابی وهردهگرن که پێویستیان به بژارهیهکه بۆ خوێندگای سهرهتای ئاسایی.

ئهوه دایکوباوکهکانەی که داوای ئهوه دهکهن که منداڵهکهیان بۆی ههبێت بهشداری خوێندنگای تایبهتی بکات. ئهگهر قوتابییهکه ئهوهنده دوور له خوێنگا بژیت که نهتوانێت هاتووچۆی خوێنگا بکات دهرفهتی وهرگرتنی خانووبهره و چالاکی کاتی ههیه له ماوهی تهرمینهکه.

خوێندنگا تایبهتییهکانی ناوچهی ئێمه

ئهو قوتابیانهی که کهڕن یان کومبوونهوهی توانای بیستنیان ههیه دهتوانن بهشداری خوێندنگا تایبهتییهکانی ناوچهی بکهن. دهرس دانهکه دوو زمانییه و ههم به زمانی ئاماژهی سویدی، و ههم به گوتن یان نووسینی سویدییه. خوێندنگای تایبهتی ژینگهیهکی زمان پێشکهش دهکات
که دهرفهتی ههلومهرجی ڕووبهڕوو بوونهوه دهدات و بهکار هێنانی ههم زمانی ئاماژوی و ههم زمانی سویدی له ههموو بوارهکانی خوێندنگاوه. له ڕێگای ئهم دوو زمانییه دهرفهتی قوتابییهکه زیاتر دهبێت بۆ درێژه دان به خوێندن و بهشداری کردن له کۆمهڵگ.

• خوێندنگای گریستینا سکولان(Kristinaskolan) له هێرنهساند
• خوێندنگای مانیلا سکولان (Manillaskolan)له ستۆکهۆڵم
• خوێندنگای بیرگیتا سکولان (Birgittaskolan)له وورهبرو
• خوێندنگای ڤێنێر سکولان (Vänerskolan)له ڤێنێرشبۆری
• خوێندنگای ۆستهرڤۆنگ سکولان (Östervångskolan)له لووند

خوێندنگاکانی تایبهتی نهتهوهیی

خوێندنگاکان که قوتابیی وهردهگرن له تهواوی وڵاتهوه مهبهست گرووپی جیاوازیان ههیه. دهرس دان، ژینگه و شێوهی گفتوگۆ کردن گونجاوه به پێی پێویستی قوتابیهکان.

خوێندنگای ۆساباکا سکولان (Åsbackaskolan)له وورهبرو، بۆ قوتابیی که کهمبوونهوهی توانای بیستنی ههیه پێکهوه لهگهڵ تێکچوونی پێشکهوتن و قوتابیی که کهڕ و نابینای زگماکی ههیه. خوێندنگاکه به پێی ههلومهرج و پێویستی ههر قوتابیهک دهرسێک پێشکهش دهکات. ئێمه گرینگیدانێكی گهوره به گهشهپێدانی حهزی قوتابیهکه دهدهین و هیوای ئهو بۆ پێكهوهبوون، ‏هاوئاههنگیی و ‏دانوستهندن له ژینگهیهکی دوو زمانی.

خوێندنگای هێلسبوو (Hällsboskolan)له ستۆکهۆڵم و وومیۆ، بۆ قوتابی که تێکچوونی قورسی زمانی ههیه. خوێندنگاکه خوێندن پێشکهش دهکات به سهرنج دان به زمان و دانوستهندن به شێوهی جیاواز. ئهمه له ژینگهیهکی فێربوونی گونجاوکراو به پێی گرووپی مهبهست بهڕێوه دهچێت که به پێی پێویستی ‏تاكهكهسیی‏ قوتابییهکانه.

خوێندنگای ئێکه سکولان(Ekeskolan) له وورهبروو، بۆ قوتابیی به کهمبوونهوهی توانای بینین پێکهوه لهگهڵ کهمبوونهوهی توانای دیکه. خوێندنگا خوێندی گونجاوکراو به توانای بینین پێشکهش دهکات له بابهتهکانی خوێندنگا و دهرس دانی ‏زبرنووسیی، ‏ئاراستهدیاركردن‏ و گۆڕینی شوێن، و ههروهها مهشقی سهربهخۆیی به پێی پێویستی تاکهکهسی قوتابیهکان.

وهک قوتابی له یهکێک له خوێندنگا تایبهتیهکانی ئێمه

ئێمه ژینگهیهک به قوتابیهکان پێشکهش دهکهین که دهرفهتی بهشداری کردن و پێشکهوتن دهدات. ههموو دهتوانن بهشداری بکهن لهو ‏هاوئاههنگییه ‏ كۆمهڵایهتییه، ههست بهوه بکهن که بشێکن له گرووپهکه و پێش بکهوهن وهک تاکهکهس.

ناوهڕۆکی دهرسی خوێندگای تایبهتی ئهوهندهی جێی باس جیاواز نیه له ئهوهی خوێندنگای سهرهتای. ئهوانهی که له خوێندنگای تایبهتی کار دهکهن پسپۆرن بۆ بەردەست خستنی دهرسهکه بۆ گرووپی مهبهستی خوێندنگا. خوێندنگای تایبهتی چڕ بوونی ‏مامۆستای بهرزه و گرووپی بچووكتری خوێندن بۆ ئهوهی بتوانن ڕووبهڕووی قوتابیهکان ببنهوه به پێی ههلومهرجی تاکهکهسی ئهوان. خوێندنگای تایبهتی ده ساڵهیه. ههموو خوێندنگا تایبهتیهکان ، بێجگه له خوێندنگای هێلبوو سکولان له ستۆکهۆڵم، جگهلهوهش پۆلی پێش خوێندنگا پێشکهش دهکهن.

Publicerat fredag 17 augusti 2018