كهرهستهی خوێندنی بەردەست

ئێمه ‏ئهو دیدی ئاییندهیهمان ههیه که ههموو قوتابییهکان دهرفهتی خوێندنی هاوبەهایان ههبێت. لهو کاته شتێکی گرینگه که ‏كهرهستهی خوێندنی بەردەست و گونجاو به پێی ههلومهرجهکانی قوتابییهکه ههبێت.

لهو کاته شتێکی گرینگه که ‏كهرهستهی خوێندن ههبێت که بەردەست و گونجاو بن پێی ههلومهرجهکانی قوتابییهکه. له دۆخی زۆر ههڵبژاردنی کهرهستی خوێندن له لایهن فێرکارهکه شتێکی بڕیاردهر‏ بۆ ئهوهی قوتابییهک بتوانێت به ئامانجهکان بگات به مهرجگهلی هاوبهها.

له پێشانگاکانی ئێمه و له یهک خزمهتی وهدواگهران له ماڵپهڕی ئێمه, ئێمه کهرهستهی خوێندنی فێرکاری تایبهتی و کهرهسته بۆ قوتابییهکانمان له خوێندنگای شێوهگهلی جیاواز کۆ کردوهتهوه. پێوهندی به ئێمه بکه ئهگهر دهتهوێت سهردانی یهکێک له پێشانگاکانی ئێمه بکهیت.

ئێمه کهرهستهی خوێندن دروست دهکهین لهو بهشانه که بهرههمهکانی بازاری بازرگانی بهس نین بۆ ئهم پێویستیانه. ئێمه جگهلهوهش گونجاوکردنی پێشنیارکراو کهرهستهی خوێندن و بهجۆش خستنی گهشه پێدانی دهکهین و ‏ڕووخستنی کهرهستهی خوێندنی فێرکاری تایبهتی له ڕێگای یارمهتی ئابووری و پشتگیری ‏ڕێنماییكاری بۆ ‏چاپخانه.

Publicerat onsdag 11 januari 2017