پشتگیری فێرکاری تایبهتی

ژینگهی فێربوون دهبێت لهبهردهست بێت بۆ ههموو قوتابییهکان. بۆ ئهوهی منداڵ، لاوان و گهورهساڵان که پێویستیان به پشتگیریه بتوانن دهرفهتی خوێندنی هاوبههایان ههبێت پێویست به زانیاری دەربارەى لهبهردهست بوونه.

ئهوه بۆ نموونه دهکرێت به مانای ئهوه بێت که خوێندنگا بۆ ههموو قوتابییهکان دهرفهتی خوێندن، نووسین و حساب کردن به مهرجهکانی خۆیان پێشکهش دهکات. که فێرکارهکان ‏پلانكاریی دوورودرێژ‏یان ههبێت بۆ چۆنیهتی گونجاو کردنی فێرکردن و ‏كهرهستهی خوێندن. که زنیاری ههبێت دەربارەى بهشداری کردن، ڕوو به روو بوونهوه، ئامرازی ‏جێگرهوه، ئاماده بوون و چالاکی ‏تهنیی‏ گونجاو له ڕێکخراوی خوێندنگا.

ئێمه هاویارێکی هاوكاریین

باخچهکانی منداڵان، خوێندنگاکان یان خوێندنهکانی گهورهساڵان دهتوان بێن بۆ لای ئێمه بۆ وهرگرتنی ڕێنمایی له پرسیارگهلی فێرکاری تایبهتی. ئێمه به لێهاتووی خۆمان کۆمهک دهکهین له ڕێگای هاوکاری کردن لهگهڵ شارهوانیهکان یان باخچهکانی سهربهخۆی منداڵان و خوێندنگاکان. ئهمه له ڕێگای ئهو پێنج کاروبارهی ناچهیهی ئێمه بهڕێوه دهچێت. له زۆربهی دۆخهکاندا ئهوه یهکێک که بهرپرسی خوێندنگایه یان تیپێکی کاره که پێوهندی به ‏ڕاوێژكار‏ی فێرکاری تایبهتی ئێمه دهکات. پرسیارهکان دهکرێت دەربارەى پلانكاریی دوورودرێژ‏ و ‏تێگهیشتن بێت، ‏دهرئهنجامهکانی فێرکاری به هۆی کهمبونهوهی توانا یان دەربارەى پێشکهوتنی لێهاتووی. له دۆخی دیکهدا دهکرێت ئێمه دهستپێشخهریی‏ چاوپێکهوتن بکهین بۆ بەڵگە هێنانهوه دەربارەى پێداویستی شارهوانی یان خوێندنگا به پشتگیری درێژخایهنی فێرکاری تایبهتی.

ئێمه ‏ههروهها بهردهوامیی خوێندنی به خۆڕایی پێشکهش دهکهین. ‏گرووپه مهبهسته گرینگهکانی دهرسهکانی ئێمه، خوێندنهکانی ڕێگای دوورهوه، كۆنفرانس‏، سیمینار و سیمیناری ئینتهرنێتی فێرکار و سهرۆکهکانی خوێندنگان. ئهو پشتگیرییه که ئێمه پێشکهشی دهکهین له ڕێگای دانی ‏ڕاوێژكاریی له پرسیارگهلی فێرکاری تایبهتی برهویان ههیه بۆ ههموو شێوهکانی خوێندنگا به پێی بهشی ۱. بهندی ۱ له یاسای خوێندنگا.

پشتگیری زیاده له لێکۆلینهوهکانی فێرکاری تایبهتی

له ناوهندهکانی سامانی نهتهوهیی ئێمه نهخشهکێشان و لێکۆلینهوهکانی فێرکاری تایبهتی بهڕێوه دهچێت. ئهوه له لایهن تیمێک به لێهاتوویی جیاواز به هاوکاری لهگهڵ فێرکار له لایهن باخچهی منداڵان یان خوێندنگا و کهسانی دیکهی گرینگی دهورووبهری منداڵهکه یان قوتابییهکه بهڕێوه دهچێت. ناوهندهکانی سامان ههروهها دهرس بۆ دایکوباوکان پێشکهش دهکهن.

ناوهندهکانی سامان ئهو منداڵ و قوتابیانه وهردهگرن که ئهمانهیان ههیه:

• کهمبوونهوهی توانای بینین لهگهڵ یان بێ کهمبوونهوهیهکی توانایی دیکه
• تێکچوونی قورسی توانای زمان
• کهمبوونهوهی توانای بیستن پێکهوه له گهڵ تێکوچوونی پێشکهوتن و یان ئۆتیزم
• كهڕ و نابینای ‏زگماكی یان ههر له زووهوه

Publicerat torsdag 30 augusti 2018