ئهرکی ئێمه

دەزگای خوێندنگای فێركاریی تایبهتی (ئس.پیی. ئێس. ئێم)کار بۆ ئهوه دهکات که منداڵ، لاوان و گهورهساڵان بهبێ ڕهچاوكردنی توانای چالاکی، ههلومهرجی پێوسیتان بۆ دابین بکهن بۆ گهیشتن به ئامانجهکانی خوێندنیان.

ئێمه ئهوه دهکهین له ڕێگای:

• پشتگیری فێرکاری تایبهتی
• فێرکردن له خوێندنگا تایبهتییهکان
• كهرهستهی خوێندن‏ لهبهردهست
• یارمهتی حکومهت

ئێمه دهزانین کهموونهوهی تونای جیاواز دهکرێت چ دهرئهنجامێکیان ههبێت لهسهر فێرکاری. ئهو پشتگیرییه که ئێمه پێشکهشی دهکهین دهکرێت لهبارهی فێربوونی ‏تاكهكهسان بێت، کاری فێرکاران یان کاروبار و رێکخراوی ئهوان.

ههموو کهس مافی خوێندنی گونجاوی ههیه، ‏بهبێ ڕهچاوكردنی توانای چالاکی. بۆ ئهوه بتوانین ئهوه پێشکهش بکهین پێویست به زانیاری و لێهاتووییه لهنێو باخچهکانی منداڵان، خوێندنگاکان و خوێندنهکانی گهورهساڵان.

ئهو لێهاتووییهی که ئێمه پێشکهشی دهکهین ئهو سامانانهی فێرکاری تایبهتی تهواو دهکات که ههیه له شارهوانی یان کاروباره ‏سهربهخۆیهکان.

توێژیینهوه و هاوکاری لهنێو فێرکاری تایبهتی

ئێمه کار دهکهین بۆ ئهوهی ‏توێژیینهوه و پراكتیك زیاتر ‏نێزیكی یهکتر ببنهوه. ئهوه بۆ نموونه له ڕێگای باڵاو کردنهوهی توێژیینهوهی فێرکاری تایبهتی له ڕێگای ‏كۆنفرانس، سیمینار‏، ماڵپهڕی جیاواز و له ڕۆژنامهکهی ئێمه به ناوی "هاوبهها" ڕوو دهدات.

ئێمه ههروهها هاوکاری دهکهین لهگهڵ زانکۆ و ‏خوێندنگا باڵاکان له توڕێک و بهشداری دهکهین له خوێندن و کورس.

هاوکاری ‏ئەوروپایی له ڕێگای ئهرکی ئێمه له نێو بیرۆی ئەوروپایی بۆ کهسانێ به کهمبوونهوهی توانا و خوێندنی لهگهڵدا بوون بهڕێوه دهچێت. پێوهندی نێونهتهوهیی، بۆ نموونه له ڕێگای تۆڕێک له نێو بهشهکانی لێهاتوویی ئێمه، مانایهکی گهورهی ههیه. به تایبهتی له نێو ئهو بهشانه که کهمبوونهوهی توانا زۆر کهم بوونی ههیه.

هاوکاری کردنیش ههیه به بهردهوامی لهگهڵ دامی خوێندنگا و دامی كۆنترۆڵكردنی خوێندنگا.

Publicerat fredag 17 augusti 2018