سیستهمی خوێندنی سویدی

سیستهمی خوێندنی سویدی ههم ئهو شێوهگهله خوێندنگا ناچارییانه دهگرێتهوه و ههم ئهو شێوهگهله خوێندنگا دڵخوازانەش دەگرێتەوە. خوێندگای سهرهتای نۆساڵهیه و ناچارییه بۆ قوتابییهکان له تهمهنی ۷ ساڵهوه.

بۆ ئهو قوتابییانهی که پێویستیان به بژارهیهکی دیکه ههیه بۆ خوێندنگای سهرهتایی خوێندنگای جودا و خوێندنگای تایبهتی ههیه. شێوهگهلی خوێندنگای دڵخوازانه باخچهی منداڵان و پێش خوێندنگایه بۆ منداڵی گهنجتر‏ه. بۆ قوتابییهکان له تهمهنی ۱۶ ساڵهوه خوێندنگای ئامادهیی وخوێندنی جیاواز بۆ گهورهساڵان ههیه.

زۆربهی خوێندنگا سویدیهکان حکومین و به دهستی شارهوانییهکان بەڕێوە دەبرێن، بهڵام ههروهها ژمارهیهکی تا دێت زیاتریش خوێندنگای تایبەت ههن. زۆرینهی زانکۆکان و خوێندنگا باڵاکان دەزگادەزگای دهوڵهتین. زانکۆکان و خوێندنگا باڵاکان سهربهخۆ و ئازادن.

وێنهیهکی گهورهتر له سیستهمی خوێندنی سویدی

زیاتر بخوێنهوه دەربارەی شێوهگهلی خوێندنگای سویدی له ماڵپهڕی ‏دامی خوێندنگا

یاسای خوێندنگا بناخهی ههموو جۆره خوێندنه

یاسای خوێندنگای سویدی سهرچاوهی ههموو جۆره خوێندنه، له باخچهی منداڵان تا خوێندنگای ئامادهیی‏، و ههروهها مافی خوێندن بۆ گهورهساڵان. یاسای خوێندگا دیاری کردنی مافی ههموو کهس بۆ دهستڕهسی خوێندن دهکات ‏بهبێ ڕهچاوكردنی ڕەگەز، سهر به ههر نهتهوهیک، ناوچهی خانووبهره‏ یان ‏هۆكار‏ی کۆمهڵایهتی یان ئابووری. قوتابیی که بۆی دژواره بتوانێت دهرسهکهی بخوێنێت دهتوانێت یارمهتی تایبهتی وهرگرێت.

پهرلهمانی سوێد‏، ‏حوكمهت و دامی خوێندنگا بهرپرسی پلانی خوێندن، بڕیارهکان، ڕێنمای گشتی و ‏دهستپێشخهریی پێشکهوتنی گشتین بۆ وهدیهێنانی مهبهستهکانی یاسای خوێندنگا. بهشهکانی دیکهی ئیدارهی کردنی سیستهمی خوێندن تاقی کردنهوهی ‏نهتهوهیی، ‏ههڵسهنگاندن و پشكنینن.

بهرپرسیاریی‏ له ئاستی نهتهوهیی

حوکمهت بهرپرسی خوێندنگایه له ئاستی نهتهوهیی، وه ئهمهش له ڕێگای ئهرک دان به دەزگادەزگاکانی خوێندنگایه، ههریهكێ له نێو ناوچهی بهرپرسیاریی خۆی.

• دامی كۆنترۆڵكردنی خوێندنگا بهرپرسی چاودێری کردنی خوێندنگا، خوێندنی گهورهساڵان، ‏بنكهی چالاكیی كاتی ئازاد‏، باخچهی منداڵان و کاروباری فێرکاری دیکهیه.
• دامی خوێندنگا ئیدارهی، پشتگیری، بهردهوام و ههڵسهنگاندنی سهرهكانی خوێندنگا، باخچهکانی منداڵان و کاروباری خوێندنگاکان دهکات به مهبهستی باشتر کردنی ‏ کواڵیتی و ‏ئهنجامهکانی خوێندنگاکان.
• دەزگای فێرکاری تایبهتی خوێندنگا سامانهکانی شارهوانیهکان و خوێندنگاکان تهواو دهکات. دەزگاکه یارمهتی پێشکهش دهکات له پرسیارگهل که لهبارهی پهر وهردهكردنی تاكهكهسییه، کاری فێرکاران یان کاروبار و رێکخراو. دەزگاکه ههروهها بهرپرسی بهڕێوبردنی خوێندنگا تایبهتییهکانه بۆ ههندێک کهمبوونهوهی تواناگهل.

Publicerat onsdag 11 januari 2017