کوردی سۆرانی (Sorani)

بهخێر بێیت بۆ لاپهڕهکانی ئێمه به کوردی سۆرانی. لێره دهتوانیت زانیاری بخوێنیتهوه دەربارەی سیستهمی خوێندنی سویدی، لهبارهی ئهرکی دەزگادهزگای خوێندنگای فێرکاری تایبهتی و دەربارهی خوێندنگا تایبهتییهکانی ئێمه.

له سوید خوێندنگای سهرهتایی ناچاریە و پێکهاتووه له نۆ پۆل. بۆ ئهو قوتابیانهی که پێویستیان به بژارهیهکه بۆ خوێندنگای سهرهتایی خوێندنگای جودا و خوێندنگای تایبهتی ههیه.

زیاتر بخوێنهوه دەربارهی سیستهمی خوێندنی سویدی

ئهرکی ئێمه

دەزگادەزگای خوێندنگای فێرکاری تایبهتی ( ئس.پیی. ئێس. ئێم) کار بۆ ئهوه دهکات که منداڵ، لاوان و گهورهساڵان بهبێ ڕهچاوكردنی توانای چالاکی، ههلومهرجی پێوسیتان بۆ دابین بکهن بۆ گهیشتن به ئامانجهکانی خوێندنیان. ئێمه ئهوه دهکهین له ڕێگای پشتگیری فێرکاری تایبهتی، وانەوتنەوە له خوێندنگا تایبهتییهکان، ‏كهرهستهی خوێندنی لهبهردهست و کۆمهکی دهوڵهت.

زیاتر بخوێنه دەربارەی ئهرکی ئێمه و خوێندنگاکانی ئێمه

پەیوهندی به ئێمه بکه

Publicerat torsdag 9 augusti 2018