Remissvar

2019-02-07
Svar på remiss gällande förslag till förändringar av nationella program samt förslag till förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan, Dnr 2018:01352 och 2018:01576 (PDF-dokument, 130 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till stadieindelat centralt innehåll för specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning samt kunskapskrav i svenska årskurs 4 (PDF-dokument, 242 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19),Dnr 6.1.2-2018:1534 (PDF-dokument, 138 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i specialskolan, Dnr 2018:838 (PDF-dokument, 138 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan (U2018/01430/S),Dnr 2018:838 (PDF-dokument, 255 bytes)

2018-12-12
Yttrande över remiss gällande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71,U2018/03652/GV (PDF-dokument, 351 bytes)

2018-12-04
Svar på remiss gällande betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11,U2018/01831/UF (PDF-dokument, 226 bytes)

2018-11-05
Svar på remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19) (PDF-dokument, 145 bytes)

2018-11-05
Svar på remiss avseende förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2019/2020 (PDF-dokument, 137 bytes)

2018-11-05
Svar på remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2018/2019 (PDF-dokument, 137 bytes)

2018-10-31
Yttrande över remiss gällande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57, Ku2018/01470/KO (PDF-dokument, 197 bytes)

2018-10-25
Svar på remiss gällande Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m., U2018/03059/GV (PDF-dokument, 133 bytes)

2018-10-23
Svar på remiss om förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan, Dnr 6.1.2-2018:941 (PDF-dokument, 131 bytes)

2018-10-19
Svar på remiss gällande Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar, SOU 2018:50, Ku2018/01387/MF (PDF-dokument, 189 bytes)

2018-10-10
Svar på remiss gällande utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan, KU2018/01543/RS (PDF-dokument, 130 bytes)

2018-09-20
Svar på remiss gällande promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd, U2018/01589/GV (PDF-dokument, 129 bytes)

2018-09-14
Svar på remiss gällande förslag till reviderade allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola med nytt avsnitt om urval till gymnasiesärskolans nationella program, Dnr 2017:01384 (PDF-dokument, 200 bytes)

2018-08-30
Svar på remiss gällande Remiss om hjälpmedelsterminologi (PDF-dokument, 124 bytes)

2018-08-27
Svar på remiss gällande förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet, Dnr 2018:00027 (PDF-dokument, 124 bytes)

2018-08-10
Svar på remiss gällande förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättning (PDF-dokument, 122 bytes)

2018-07-18
Yttrande över betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19), U2018/01074/UH (PDF-dokument, 242 bytes)

2018-06-26
Svar på remiss gällande slutbetänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling, U2018/01224/S (PDF-dokument, 204 bytes)

2018-06-18
Svar på remiss gällande Promemorian om behörighet att undervisa i specialskolan (PDF-dokument, 120 bytes)

2018-06-12
Remissvar avseende förslag till föreskrifter om änd-ring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:49) om ämnesplan för ämnet tillämpad programmering i gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbild-ning på gymnasial nivå och inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. (PDF-dokument, 120 bytes)

2018-05-31
Svar på remiss av förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasiesärskolan. (PDF-dokument, 119 bytes)

2018-05-28
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om ändringar i Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 (PDF-dokument, 222 bytes)

2018-05-21
Svar på remiss gällande Terminologi inom särskild sjukvårdsledning (PDF-dokument, 106 bytes)

2018-05-21
Svar på remiss gällande Föreskrifterom ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:144) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan samt Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:140) om ämnesplan för ämnet pedagogik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (PDF-dokument, 97 bytes)

 2018-05-08
Yttrande över remissen gällande SOU 2017:112, Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (PDF-dokument, 222 bytes)

2018-05-08
Yttrande över Riksarkivets remiss FGS Personal (PDF-dokument, 97 bytes)

2018-05-08
Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (PDF-dokument, 96 bytes)

2018-04-23
Svar på remiss gällande PTS förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet. (PDF-dokument, 96 bytes)

2018-03-26
Svar på remiss gällande förslag till nya föreskrifter och ändring i Skolverkets föreskrifter, Dnr: 2017:1379 (PDF-dokument, 96 bytes)

 2018-03-26
Svar på remiss gällande föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter, Dnr: 9.1.1-2017:1990 (PDF-dokument, 96 bytes)

2018-03-26
Svar på Socialstyrelsens remiss gällande Terminologi - begrepp inom området sällsynta diagnoser. (PDF-dokument, 96 bytes)

2018-03-26
Svar på Skolverkets remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå m.m., Dnr 2017:01146. (PDF-dokument, 96 bytes)

2018-03-26
Yttrande över Finansdepartementets remiss gällande reglering om tillstånd att ta emot offentlig finansiering, Fi2018/00130/K (PDF-dokument, 96 bytes)

 2018-03-27
Yttrande över remiss gällande nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering, SOU 2017:91 (PDF-dokument, 248 bytes)

2018-03-23
Svar på remiss gällande PTD förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare (PDF-dokument, 96 bytes)

2018-03-21
Svar på remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (Dnr 6.1.2-2017:777) (PDF-dokument, 165 bytes)

2018-03-21
Svar på remiss gällande Nationell strategi för karriärvägledning på Arbetsförmedlingen (PDF-dokument, 165 bytes)

2018-03-20
Svar på remiss gällande SIS/TK 597, Kvalitetssäkring av HVB, SIS-remiss 16512 (PDF-dokument, 102 bytes)

2018-03-08
Svar på remiss gällande förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter om betygshandlingar m.m. Dnr: 2016:1694 (PDF-dokument, 96 bytes)

2018-02-22
Yttrande på remiss gällande promemorian Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60) (PDF-dokument, 98 bytes)

2018-02-20
Yttrande på remiss gällande Utkast till lagrådsremiss – Ny möjlighet till uppehållstillstånd, Ju2018/00750/L7 (PDF-dokument, 296 bytes)

2018-02-08
Svar på remiss Förslag gällande (PDF-dokument, 219 bytes)
- stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive sameskolan (PDF-dokument, 219 bytes)
- föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskaps-krav i årskurs 3 i grundsärskolan (PDF-dokument, 219 bytes)

2018-02-08
Svar på remiss Förslag gällande Stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande (PDF-dokument, 218 bytes)

2018-02-02
Svar på remiss gällande Skolverkets utkast till reviderad läroplan för förskolan, Dnr 2017:783 (PDF-dokument, 200 bytes)

2018-01-08
Yttrande över remiss gällande Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning, Ds 2017:52, JU 2017/08388/L3 (PDF-dokument, 171 bytes)

2017-12-18
Svar på Remiss angående förslag till föreskrifter om ansökan om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (PDF-dokument, 96 bytes)

2017-12-05
Svar på remiss gällande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, SOU 2017:47, S2017/03553/FS (PDF-dokument, 103 bytes)

2017-12-05
Svar på remiss gällande Promemoria Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program, U2017/03537/GV (PDF-dokument, 102 bytes)

2017-11-06
Svar på remiss Så stärker vi den personliga integriteten, SOU 2017:52, Ju2017/05090 (PDF-dokument, 105 bytes)

2017-11-06
Svar på Remiss av förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare 2018/2019 (PDF-dokument, 167 bytes)

2017-11-06
Svar på remiss av förslag till (PDF-dokument, 102 bytes)
- ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne, (PDF-dokument, 102 bytes)
- Skolverkets föreskrifter om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasie-särskolan, och (PDF-dokument, 102 bytes)
- ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:130) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (PDF-dokument, 102 bytes)

2017-10-27
Yttrande över remiss Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola, SOU 2017:51, U2017/02696/S (PDF-dokument, 245 bytes)

2017-10-26
Svar på remiss gällande betänkandet Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, SOU 2017:54, U2017/02610/S (PDF-dokument, 106 bytes)

2017-10-26
Yttrande över remiss avseende Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen, S2017/03349/FST (PDF-dokument, 175 bytes)

2017-10-24
Svar på remiss gällande promemorian Brett deltagande i högskoleutbildningen (PDF-dokument, 101 bytes)

2017-10-09
Yttrande överremiss Skolverkets förslag avseende Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, dnr 2017:953 (PDF-dokument, 99 bytes)

2017-10-09
Yttrande överremiss Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd, SOU 2017:41, Ju2017/04519-1 (PDF-dokument, 150 bytes)

2017-10-05
Yttrande över remiss Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44, U2017/02532/GV (PDF-dokument, 226 bytes)

2017-09-18
Yttrande över remiss gällande Bättre skydd mot diskriminering, SOU 2016:87 (Ku2016/02814/DISK) (PDF-dokument, 164 bytes)

2017-09-15
Svar på remiss (PDF-dokument, 105 bytes)
gällande EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet, SOU 2017:49, (U2017/02586/RS) (PDF-dokument, 105 bytes)

2017-09-12
Yttrande över remiss gällande Välfärdsutredningens slutbetänkande, Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38), Fi2007/02150/K (PDF-dokument, 97 bytes)

2017-09-01
Yttrande över remiss Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) – andra delen (PDF-dokument, 250 bytes)

2017-09-01
Svar på remiss gällande Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, SOU 2017:39 (PDF-dokument, 149 bytes)

2017-07-06
Yttrande över remiss Samling för skolan -Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) - första delen. (PDF-dokument, 223 bytes)

2017-06-26
Svar på promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter, U2017/01365/UH (PDF-dokument, 168 bytes)

2017-06-20
Yttrande på betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20 (PDF-dokument, 103 bytes)

2017-06-19
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. (PDF-dokument, 95 bytes)

2017-06-19
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:48) om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan samt av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:14) om examensmål för yrkesdansarutbildningen i gymnasieskolan (PDF-dokument, 210 bytes)

2017-06-19
Svar på remiss gällande förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden, (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan samt (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning (PDF-dokument, 95 bytes)

2017-06-07
Svar på SIS-remiss 15373 (PDF-dokument, 123 bytes)

2017-05-29
Svar på promemorian gälland eMöjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor, U2017/01031/S (PDF-dokument, 99 bytes)

2017-05-23
SIS/TK 450, IT-standarder för Lärande (PDF-dokument, 112 bytes)

2017-05-21
Yttrande över Riksarkivets remiss gällande FGS Arkivredovisning, Dnr RA 21-2016/12189 (PDF-dokument, 216 bytes)

2017-05-12
Yttrande över betänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket, SOU 2017:4 (PDF-dokument, 146 bytes)

2017-05-09
Svar på remiss gällande betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, SOU 2016:94 (PDF-dokument, 99 bytes)

2017-05-02
Svar på remiss gällande av föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter, Dnr: 2016:01482 (PDF-dokument, 106 bytes)

2017-04-09
Svar på remiss gällande förslag om föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan (PDF-dokument, 157 bytes)

2017-03-23
Svar på remiss Svar på ansökan om tillstånd att framställa exemplar m.m. till personer med funktionshinder (PDF-dokument, 95 bytes)

2017-03-22
Svar på remiss gällande förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (PDF-dokument, 102 bytes)

2017-03-17
Yttrande över remiss Medieutredningens slutbetänkande En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) (PDF-dokument, 164 bytes)

2017-03-15
Yttrande över betänkande En inkluderande kulturskola på egen grund, Ku2016/02380/KO (PDF-dokument, 106 bytes)

2017-03-14
Svar på SIS-Remiss gällande 15143 IT-standarder för Lärande (PDF-dokument, 95 bytes)

2017-03-08
Svar på remiss gällande Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret, Dnr 2016:599 (PDF-dokument, 95 bytes)

2017-03-01
Svar på remiss gällande En gymnasieutbildning för alla, SOU 2016:77 (PDF-dokument, 110 bytes)

2017-03-01
Svar på remiss gällande betänkandet Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor, U2016/04280/GV (PDF-dokument, 83 bytes)

2017-03-01
Yttrande över promemorian – Vissa skollagsfrågor, del 4, U2016/05181/GV (PDF-dokument, 146 bytes)

2017-02-09
Yttrande över betänkande Ökad insyn i välfärden, S2016/06178/FS (PDF-dokument, 101 bytes)

2017-02-09
Svar på remiss gällande betänkandet Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget, SOU 2016:4 (PDF-dokument, 152 bytes)

2017-02-09
Yttrande över Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning, U2016/04953/UH (PDF-dokument, 103 bytes)

2017-02-09
Yttrande över Promemorian Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 (PDF-dokument, 101 bytes)

2017-02-01
Svar på remiss gällande Föreskrifter om ändring i Skolverket sföreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret (PDF-dokument, 101 bytes)

2016-12-21
Yttrande över remiss gällande En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet, 2016/04598/FST (PDF-dokument, 243 bytes)

2016-12-21
Svar på remiss gällande betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (PDF-dokument, 145 bytes)

2016-12-19
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundsärskolan och specialskolan (PDF-dokument, 154 bytes)

2016-12-14
Svar på remiss gällande Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73) samt promemorian om förslag till ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till lagförslagen som lämnas i SOU 2016:73 (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-11-25
Yttrande över betänkandet Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, SOU 2016:46 (PDF-dokument, 282 bytes)

2016-11-25
Svar på remiss gällande förslag till förändringar i läroplan för förskolan med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet (PDF-dokument, 103 bytes)

2016-11-25
Svar på remiss gällande förslag till ändringar i kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (PDF-dokument, 100 bytes)

2016-11-25
Svar på remiss gällande Allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan (PDF-dokument, 109 bytes)

2016-11-25
Svar på remiss gällande förslag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (PDF-dokument, 99 bytes)

2016-11-18
Svar på remiss gällande Terminologi, begrepp inom områdena patientsäkerhet och systematiskt kvalitetsarbete (PDF-dokument, 99 bytes)

2016-11-18
Svar på remiss gällande promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (PDF-dokument, 103 bytes)

2016-11-18
Svar på remiss gällande Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningar (PDF-dokument, 100 bytes)

2016-11-18
Svar på remiss gällande förslag till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan (PDF-dokument, 99 bytes)

2016-11-18
Svar på remiss gällande remiss av förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter SKOLFS (omklassificering av ämnet specialidrott) (PDF-dokument, 99 bytes)

2016-11-14
Svar på remiss gällande slutbetänkandet Vägen in till det svenska skolväsendet, SOU 2016:35 (PDF-dokument, 101 bytes)

2016-11-10
Yttrande över delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? SOU 2016:41 (PDF-dokument, 107 bytes)

2016-11-09
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare 2017/2018 (PDF-dokument, 102 bytes)

2016-10-13
Svar på remiss gällande EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, Ju2016/060404/L3 (PDF-dokument, 106 bytes)

2016-10-03
Yttrande över remiss Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016:19 (PDF-dokument, 128 bytes)

2016-08-30
Yttrande över Promemorian Studiestöd - ett nytt rekryterande studiestöd (PDF-dokument, 143 bytes)

2016-08-30
Yttrande över betänkandet Likvärdighet, rättsäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, SOU 2016:25 (PDF-dokument, 271 bytes)

2016-08-30
Yttrande över Promemoria - En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 (PDF-dokument, 103 bytes)

2016-08-17
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan (PDF-dokument, 160 bytes)

2016-08-11
Svar på remiss Revidering av Vägledning för elevhälsan (PDF-dokument, 88 bytes)

2016-06-20
Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan, SOU 2016:10 (PDF-dokument, 86 bytes)

2016-06-20
Svar på remiss gällande förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-06-20
Svar på Socialdepartementets remiss gällande Promemorian Tolktjänst för vardagstolkning, Ds 2016:7 (PDF-dokument, 778 bytes)

2016-05-30
Svar på Boverkets remiss gällande förslag till föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, dnr 634/2016 (PDF-dokument, 86 bytes)

2016-05-26
Svar på Livsmedelsverkets remiss Bra mat i förskolan (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-05-20

Svar på Skolverkets Remiss avseende förslag till ändringar i - Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:11) om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare, samt (PDF-dokument, 87 bytes)
- Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare med utländsk utbildning (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-05-12
Svar på Skolverkets Remiss avseende förslag till förändringar i styrdokument med anledning av regeringsuppdrag till Skolverket om nationella it-strategier för skolväsendet (PDF-dokument, 89 bytes)

2016-05-10
Svar på Skolverkets förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter inom vuxenutbildningen, Dnr 6.1.2-2016:605 (PDF-dokument, 86 bytes)

2016-05-10
Svar på Boverkets remiss gällande förslag till ändring av Boverkets föreskrifter(2015:7) om statsbidrag för upprustning av skollokaler med mera (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-04-29
Svar på remiss gällande Allmänna råd om utbildning på sjukhus, dnr: 2015:1375 (PDF-dokument, 189 bytes)

2016-04-29
Svar på Skolverkets förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning (PDF-dokument, 86 bytes)

2016-03-23
Svar på remiss gällande Förslag till föreskrifter dels om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare dels om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare med utländsk utbildning (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-03-18
Yttrande över remiss PTS förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723-733/778-788mHz (FDD5 i 700 MHz-bandet)  (PDF-dokument, 142 bytes)

2016-03-18
Svar på remiss gällande Förslag till allmänna råd med kommentarer om prövning, förslag till föreskrifter om utformning av betyg efter prövning i grundskolan och specialskolan samt förslag på föreskrifter om prövning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (PDF-dokument, 154 bytes)

2016-03-11
Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89  (PDF-dokument, 151 bytes)

2016-03-11
Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015:88  (PDF-dokument, 206 bytes)

2016-03-11
Yttrande över Departementspromemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux, Ds2015:60  (PDF-dokument, 171 bytes)

2016-03-08
Svar på remiss gällande framtagande av ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxen-utbildning på grundläggande nivå och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå  (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-03-06
Svar på remiss gällande Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:57) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan samt Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kunskapskrav för grundskolans ämnen  (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-02-29
Yttrande över delbetänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål, SOU 2016:12  (PDF-dokument, 119 bytes)

2016-02-24
Yttrande över slutbetänkandet Välja yrke, SOU 2015:97  (PDF-dokument, 205 bytes)

2016-02-24
Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 (PDF-dokument, 187 bytes)

2016-02-22
Svar på remiss gällande EU-kommissionens meddelande – Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten  (PDF-dokument, 200 bytes)

2016-02-17
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:113) om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grund-skolan läsåret 2015/2016 med mera (PDF-dokument, 87 kB)

2016-02-15
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om underlag för bedömning av nyanlända elevers kunskaper (PDF-dokument, 327 bytes)

2016-02-04
Yttrande över betänkandet Plats för nyanlända i fler skolor, SOU  (PDF-dokument, 87 bytes)2016:9 (PDF-dokument, 87 bytes)

2016-01-29
Yttrande över promemoria Vissa timplanefrågor (PDF-dokument, 88 bytes)

2016-01-29
Yttrande över betänkandet Mål och m yndighet - en effektiv styrning av jämställdspolitiken, SOU 2015:86 (PDF-dokument, 140 bytes)

2016-01-12
Svar på remiss gällande föreskrifter om ansökan till försöksverksamhet med fjärrundervisning (PDF-dokument, 86 bytes)

2016-01-12
Svar på remiss gällande definitioner inom området övergripande vård- och omsorgsterminologi (PDF-dokument, 23 kB)

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 7 februari 2019