Remissvar

2020-04-24

Remisspromemoria om behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero (PDF-dokument, 134 kB)

2020-04-24

Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43) (PDF-dokument, 135 kB)

Svar på 2020-04-16

Svar på remiss gällande promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (PDF-dokument, 183 kB)

2020-04-16
Svar på remiss gällande promemorian Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH)

2020-03-09
Svar på remiss gällande SOU 2019:18

2020-02-19
Svar på remiss gällande promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) (PDF-dokument, 141 bytes)

2020-02-03
Svar på remiss gällande betänkandet Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33 (PDF-dokument, 141 bytes)

2020-01-19

Svar på remiss gällande förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS­ och fastighetsprogrammet samt förslag till änd­ringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att under­ visa i ett yrkesämne (PDF-dokument, 130 bytes)

2019-12-18
Svar på Socialstyrelsens remiss gällande definition av begreppet flerfunktionsnedsättning

2019-12-13
Svar på remiss från Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gällande nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn

2019-11-26
Svar på remiss gällande betänkandet Styrutredningen för funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

2019-10-24
Svar på remissgällande betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället – SOU 2019:35, Ku2019/01318/CSM (PDF-dokument, 226 bytes)

2019-10-17
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2020/2021, Dnr 6.1.2-2019:1276

2019-10-15
Svar på remiss gällande rapporten Demokratins skattkammare, förslag till en nationell biblioteksstrategi, Ku2019/00550/KO (PDF-dokument, 142 bytes)

2019-10-10
Svar på remiss gällande förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, Dnr 6.1.2–2019:1344 (PDF-dokument, 200 bytes)

Publicerat fredag 24 april 2020