Remissvar

2019-06-12
Svar på remiss gällande utkast till lagrådsremiss - Ungdomsövervakning, Ju 2019/01525/L5

2019-05-29
Svar på remiss gällande Framtidsval – karriärvägledning för individer och samhälle, SOU 2019:4, U2019/00243/S

2019-02-22
Yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, Ku2018/02102/DISK (PDF-dokument, 148 bytes)

2019-05-07
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om nationella kartläggningsmaterial i förskoleklass samt förslag till föreskrifter om ändringar i Skolverkets föreskrifter om nationella bedömningsstöd i årskurs 1, Dnr 2018:01955 (PDF-dokument, 129 bytes)

2019-05-02
Svar på remiss gällande ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret, Dnr 2019:00579 (PDF-dokument, 128 bytes)

2019-04-29
Svar på remiss gällande ändring i Skolverkets föreskrifter (PDF-dokument, 224 bytes)

2019-04-26
Remissvar avseende förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (PDF-dokument, 127 bytes)

2019-04-23
Svar på remiss gällande förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad (PDF-dokument, 307 bytes)

2019-04-10
Yttrande över remiss gällande Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland, U2019/00343/S (PDF-dokument, 127 bytes)

2019-04-10
Svar på remiss gällande Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg. (PDF-dokument, 208 bytes)

2019-04-10
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (PDF-dokument, 130 bytes)

2019-03-15
Svar på remiss gällande Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning, 2014/116773 (PDF-dokument, 248 bytes)

2019-03-11
Svar på remiss gällande upphandling av Förskolebyggnader 2018 (PDF-dokument, 128 bytes)

2019-02-28
Svar på remiss gällande PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen (PDF-dokument, 127 bytes)

2019-02-18
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog och föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan (PDF-dokument, 130 bytes)

2019-02-07
Svar på remiss gällande förslag till förändringar av nationella program samt förslag till förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan, Dnr 2018:01352 och 2018:01576 (PDF-dokument, 130 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till stadieindelat centralt innehåll för specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning samt kunskapskrav i svenska årskurs 4 (PDF-dokument, 242 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19),Dnr 6.1.2-2018:1534 (PDF-dokument, 138 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i specialskolan, Dnr 2018:838 (PDF-dokument, 138 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan (U2018/01430/S),Dnr 2018:838 (PDF-dokument, 255 bytes)

2018-12-12
Yttrande över remiss gällande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71,U2018/03652/GV (PDF-dokument, 351 bytes)

2018-12-04
Svar på remiss gällande betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11,U2018/01831/UF (PDF-dokument, 226 bytes)

2018-11-05
Svar på remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19) (PDF-dokument, 145 bytes)

2018-11-05
Svar på remiss avseende förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2019/2020 (PDF-dokument, 137 bytes)

2018-11-05
Svar på remiss gällande förslag till ändring i föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2018/2019 (PDF-dokument, 137 bytes)

2018-10-31
Yttrande över remiss gällande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57, Ku2018/01470/KO (PDF-dokument, 197 bytes)

2018-10-25
Svar på remiss gällande Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m., U2018/03059/GV (PDF-dokument, 133 bytes)

2018-10-23
Svar på remiss om förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan, Dnr 6.1.2-2018:941 (PDF-dokument, 131 bytes)

2018-10-19
Svar på remiss gällande Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar, SOU 2018:50, Ku2018/01387/MF (PDF-dokument, 189 bytes)

2018-10-10
Svar på remiss gällande utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan, KU2018/01543/RS (PDF-dokument, 130 bytes)

2018-09-20
Svar på remiss gällande promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd, U2018/01589/GV (PDF-dokument, 129 bytes)

2018-09-14
Svar på remiss gällande förslag till reviderade allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola med nytt avsnitt om urval till gymnasiesärskolans nationella program, Dnr 2017:01384 (PDF-dokument, 200 bytes)

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019