Remissvar

2020-02-19
Svar på remiss gällande promemorian Möjlighet till betyg från årskurs 4 (U2019/04190/S) (PDF-dokument, 141 bytes)

2020-02-03
Svar på remiss gällande betänkandet Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33 (PDF-dokument, 141 bytes)

2020-01-19

Svar på remiss gällande förslag till en ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och VVS­ och fastighetsprogrammet samt förslag till änd­ringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att under­ visa i ett yrkesämne (PDF-dokument, 130 bytes)

2019-12-18
Svar på Socialstyrelsens remiss gällande definition av begreppet flerfunktionsnedsättning

2019-12-13
Svar på remiss från Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gällande nationellt vårdprogram för Palliativ vård av barn

2019-11-26
Svar på remiss gällande betänkandet Styrutredningen för funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23

2019-10-24
Svar på remissgällande betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället – SOU 2019:35, Ku2019/01318/CSM (PDF-dokument, 226 bytes)

2019-10-23
Svar på remiss gällande förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner, Dnr 2019:173, 2019:770 (PDF-dokument, 464 bytes)

2019-10-22
Svar på remiss gällande promemorian På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk, Dnr: U2019/02278/GV

2019-10-17
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om nationella prov i grundskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och i svenska för invandrare läsåret 2020/2021, Dnr 6.1.2-2019:1276

2019-10-15
Svar på remiss gällande rapporten Demokratins skattkammare, förslag till en nationell biblioteksstrategi, Ku2019/00550/KO (PDF-dokument, 142 bytes)

2019-10-10
Svar på remiss gällande förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:34) om arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan, Dnr 6.1.2–2019:1344 (PDF-dokument, 200 bytes)

2019-09-17
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, dnr: 2019-02194

2019-06-24
Yttrande över remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6, U2019/00304/UH

2019-06-12
Svar på remiss gällande utkast till lagrådsremiss - Ungdomsövervakning, Ju 2019/01525/L5

2019-05-29
Svar på remiss gällande Framtidsval – karriärvägledning för individer och samhälle, SOU 2019:4, U2019/00243/S

2019-02-22
Yttrande över Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige, Ku2018/02102/DISK (PDF-dokument, 148 bytes)

2019-05-07
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om nationella kartläggningsmaterial i förskoleklass samt förslag till föreskrifter om ändringar i Skolverkets föreskrifter om nationella bedömningsstöd i årskurs 1, Dnr 2018:01955 (PDF-dokument, 129 bytes)

2019-05-02
Svar på remiss gällande ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret, Dnr 2019:00579 (PDF-dokument, 128 bytes)

2019-04-29
Svar på remiss gällande ändring i Skolverkets föreskrifter (PDF-dokument, 224 bytes)

2019-04-26
Remissvar avseende förslag till ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m. (PDF-dokument, 127 bytes)

2019-04-23
Svar på remiss gällande förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad (PDF-dokument, 307 bytes)

2019-04-10
Yttrande över remiss gällande Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland, U2019/00343/S (PDF-dokument, 127 bytes)

2019-04-10
Svar på remiss gällande Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg. (PDF-dokument, 208 bytes)

2019-04-10
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (PDF-dokument, 130 bytes)

2019-03-15
Svar på remiss gällande Förslag till föreskrifter om arbetsplatsens utformning, 2014/116773 (PDF-dokument, 248 bytes)

2019-03-11
Svar på remiss gällande upphandling av Förskolebyggnader 2018 (PDF-dokument, 128 bytes)

2019-02-28
Svar på remiss gällande PTS förslag till allmänna råd om den svenska frekvensplanen (PDF-dokument, 127 bytes)

2019-02-18
Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog och föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157) om utformningen av slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan (PDF-dokument, 130 bytes)

2019-02-07
Svar på remiss gällande förslag till förändringar av nationella program samt förslag till förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan, Dnr 2018:01352 och 2018:01576 (PDF-dokument, 130 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till stadieindelat centralt innehåll för specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning samt kunskapskrav i svenska årskurs 4 (PDF-dokument, 242 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i specialskolan, Dnr 2018:838 (PDF-dokument, 138 bytes)

2018-12-18
Svar på remiss gällande förslag till författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan (U2018/01430/S),Dnr 2018:838 (PDF-dokument, 255 bytes)

2018-12-12
Yttrande över remiss gällande En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71,U2018/03652/GV (PDF-dokument, 351 bytes)

Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat onsdag 19 februari 2020