Regleringsbrev och instruktion

SPSM:s uppdrag utgår från regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion.

Regleringsbrev

Varje år får myndigheten ett regleringsbrev som anger mål, återrapporteringskrav och finansiella förutsättningar för vår verksamhet det närmaste året. Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut.

Instruktion

"Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de vuxenstuderande.

Myndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd samt för utbildning i specialskolan och i förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut."

Det står att läsa i första paragrafen i myndighetens instruktion, det dokument som styr vår verksamhet.

SPSM:s instruktion på riksdagens webbplats.

Regelförteckning

I regelförteckningen listas de författningar och allmänna råd som beslutas av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

SPSM:s regelförteckning

Publicerat torsdag 23 februari 2023