Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

Vi ansvarar för läromedel, resurscenter och specialpedagogiska insatser och statsbidrag.

Det specialpedagogiska stöd vi erbjuder kompletterar det stöd som skolhuvudmän ansvarar för i sina verksamheter. Vårt stöd handlar om pedagogiska konsekvenser kring olika funktionsnedsättningar, pedagogiska strategier och annat som bidrar till tillgänglighet och likvärdiga möjligheter för lärande, delaktighet och gemenskap i utbildning, oavsett funktionsnedsättning.

Verksamhetsområdet Specialpedagogiskt stöd består av följande enheter:

 • Enheten för verksamhetsstyrning och stöd
 • Specialpedagogiska utvecklingsenheten
 • Statsbidragsenheten
 • Enheten för samverkanskontor
 • Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen
 • Resurscenteravdelningen
 • Avdelningen för läromedel och fortbildning

Åsa Vikström-Nilsson är verksamhetsområdeschef för specialpedagogiskt stöd.

Enheten för verksamhetsstyrning och stöd

Enheten för verksamhetsstyrning och stöd samordnar det stöd som behövs för myndighetens arbete med specialpedagogiska insatser, läromedel, fortbildning, statsbidrag och resurscenter. Enheten samarbetar också med verksamhetsområde Stöd och styrning kring exempelvis it, kommunikation, personal, ekonomi och juridik.

Madeleine Vikström är chef för Enheten för verksamhetsstyrning och stöd.

Specialpedagogiska utvecklingsenheten

Specialpedagogiska utvecklingsenheten arbetar med utvecklingsfrågor som berör kvalitets-, utvecklings- och förbättringsarbete samt digitalisering i syfte att åstadkomma ökad likvärdighet och rättssäkerhet för våra målgrupper. Enheten ansvarar för vår tjänst Fråga en rådgivare. 

Linda Fastén är chef för Specialpedagogiska utvecklingsenheten.

Statsbidragsenheten

Statsbidragsenheten ansvarar för handläggning av ansökningar, bedömning, beslut och utbetalning av bidrag. Det bedrivs även uppföljnings-, utvecklings- och informationsarbete kopplat till bidragshanteringen.

Lina Collin Ahlgren är tf. chef för Statsbidragsenheten.

Enheten för samverkanskontor

Enheten för samverkanskontor ansvarar för strategisk samverkan med kommunala och enskilda skolhuvudmän. I uppdraget ingår ansvar för de  lokala samverkanskontor som finns på 16 orter i landet.

Åse Bülow är chef för Enheten för samverkanskontor.

Specialpedagogiska 
rådgivningsavdelningen

Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen består av 9 rådgivningsenheter. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning, information och kompetensutveckling till förskolor och skolverksamheter i hela landet. De specialpedagogiska rådgivningsenheterna finns utspridda runtom i landet.

Oscar Lindström är Tf. avdelningschef för Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen.

 • Daniel Simonsson är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 1.
 • Eva Griffith är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 2.
 • Niclas Wästlund är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 3.
 • Magnus Viklund är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 4.
 • Frida Öijerholm är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 5.
 • Gunilla Ternholt är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 6.
 • Jessica Lekselius är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 7.
 • Oscar Lindström är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 8.
 • Åsa Käll är chef för Specialpedagogiska rådgivningsenheten 9.

Resurscenteravdelningen

Våra resurscenter ger nationellt specialpedagogiskt stöd genom specialpedagogisk utredning, specialpedagogisk rådgivning, kurs, konferens och information. I uppdraget ingår att utveckla, fördjupa och sprida kompetens kring lärande för barn och ungdomar som

 • har dövblindhet
 • har synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättning
 • är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning
 • har grav språkstörning.

Per Ekström är avdelningschef för Resurscenteravdelningen.

 • Annica Boström är chef för Resurscenter dövblind, Resurscenter döv och hörsel.
 • Louise Karlsson är chef för Resurscenter syn.
 • Pia-Lotta Sahlström är chef för Resurscenter tal- och språk.

Avdelningen för läromedel och fortbildning

Avdelningen består av fem enheter

 • Fortbildningsenheten
 • Främjande- och produktionsstödsenheten
 • Läromedelsutveckling Umeå
 • Läromedelsutveckling Stockholm
 • Läromedelsutveckling Örebro

Omar Hijazi är avdelningschef för Avdelningen för läromedel och fortbildning.

Fortbildning

Fortbildningsenheten utvecklar och samordnar utbudet av fortbildning som vänder sig till dig som arbetar inom förskola, skola eller vuxenutbildning i hela landet. 

Anna Sjölander är enhetschef för Fortbildningsenheten.

Läromedel

Främjande- och produktionsstödsenheten ger råd och stöd till läromedelsförlag som kan söka produktionsstöd för att ta fram tillgängliga läromedel. Enheten ansvarar för tjänsten Hitta läromedel.

Michael Wennblom är tf. enhetschef för Främjande- och produktionsstödsenheten.

Tre enheter för läromedelsutveckling gör anpassningar i förlagsutgivna läromedel och utvecklar läromedel inom områden där det saknas utbud på marknaden. De tillgänglighetsanpassade läromedlen görs för att möta behov hos personer med funktionsnedsättning i olika skolformer. 

Målgrupperna är elever med

 • hörselnedsättning eller som är döva
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • rörelsehinder
 • synnedsättning
 • tal- och språkstörning.

Samantha Sylva Arvidson är enhetschef för Läromedelsutveckling Örebro.

Jessica Einarsson är enhetschef för Läromedelsutveckling Stockholm.

Ulric Appelblad är enhetschef för Läromedelsutveckling Umeå.

Publicerat fredag 26 maj 2023