Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Nämndens uppgifter regleras bland annat i skollagen (2010:800) och i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rh-anpassad utbildning betyder anpassad utbildning för personer med svåra rörelsehinder.

Föredragande i nämnden är rektor för berörd specialskola. För Rh-anpassad utbildning finns en särskild föredragande. Nämnden fastställer sin egen arbetsordning.

Nämnden består av

  • Karin Bergh, chefsjurist PRV (Patent och registreringsverket), ordförande
  • Annika Nilsson, före detta samordnare SPSM, vice ordförande
  • Barbro Lagander, före detta verksamhetschef VO Stockholm, Habilitering & hälsa
  • Bengt Danielsson, före detta chef, SPSM
  • Helene Eng, biträdande verksamhetschef/socionom Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor
  • Jeanette Clausen, legitimerad logoped, Akademiska sjukhuset
  • Nina Lindqvist, avdelningschef, Myndigheten för delaktighet
  • Paula Caleca Costa-Hallberg, Undervisningsråd, Skolverket
  • Susanne Loheman, specialpedagog, SPSM
  • Ulf Stenåsen, skolchef, Kristianstad kommun
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat torsdag 13 oktober 2016