Återrapoortering2

Återrapportering

Som statlig myndighet redovisar vi årligen för regeringen hur vi använder våra pengar. Vi kan också få i uppdrag att utreda andra frågor som rör vår verksamhet. På denna sida publiceras årsredovisningar och delårsrapporter samt övrig återrapportering enligt uppdrag i regleringsbrev.

Årsredovisning 2014

Av SPSM:s Årsredovisning för 2014 framgår bland annat att antalet kursdeltagare inom specialpedagogiskt stöd ökat kraftigt i år och att myndigheten har haft ungefär lika många rådgivningsuppdrag och specialpedagogiska utredningar som föregående år.

Under 2014 ökade måluppfyllelsen i specialskolan när det gäller betygsresultaten hos avgångseleverna. Antalet elever i specialskolan ökar för andra året i rad, liksom antalet elever i förskoleklass och fritidshem och även antalet ansökningar till specialskolan.

Inom statliga stöd och bidrag redovisas flera utvärderingar av verksamheten och även vilka kontrollinsatser verksamheten använder för att säkra en ändamålsenlig användning av bidragen.

Under 2014 påbörjades satsningen på specialpedagogiskt stöd via webben på allvar, exempelvis tack vare utvecklingen av Hitta läromedel. En kraftig ökning av besökare via webben märks, både när det gäller specialpedagogiskt stöd via Frågor och svar, men också unika besökare på vår webbsida. Även vårt tillgänglighetspaket lyfts fram som ett viktigt utvecklingsarbete och ett bra stöd för skolhuvudmännen.

Vårt miljöledningsarbete

Vi redovisar vårt miljöledningsarbete bland annat till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet och varje år.

SPSM:s miljöledningsrapport 2014 (PDF-dokument, 417 kB)

Bilaga miljöledningsrapport (PDF-dokument, 731 kB)

Övrig återrapportering

Redovisning enligt uppdrag angående specialskolans verksamhet (PDF-dokument, 625 kB)

Publicerat tisdag 12 februari 2013 Granskat tisdag 7 mars 2017