Så fungerar arbetet på sam­verkans­kontoren

Samverkanskontor finns över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, totalt 16 stycken. En del arbetar med att stödja skolväsendet i flera län. På varje kontor arbetar en eller flera samordnare.

Vad gör ett samverkanskontor?

Med en nära och tät kontakt med skolväsendet på lokal och regional nivå arbetar varje samverkanskontor proaktivt och uppsökande. Behov och utmaningar analyseras för att tillsammans med skolhuvudmannen förstå framtida utvecklingsbehov.

På så sätt anpassar Specialpedagogiska skolmyndigheten sina tjänster väl till olika lokala förutsättningar.

Vad gör samordnaren?

Samordnaren på samverkanskontoret kartlägger och analyserar behov av specialpedagogiskt stöd i tillsammans med skolhuvudmännen.

I samråd med skolhuvudmännen tar samordnaren till exempel initiativ till:

  • nätverk för erfarenhetsutbyte, både skolhuvudmän emellan och med andra samhällsaktörer
  • relevant gemensamt stöd på lokal och regional nivå.

Vem vänder vi oss till?

Varje samverkanskontor samverkar med kommunala och fristående skolhuvudmän.

Hur går samverkan till?

Samverkan sker både på SPSM:s och skolhuvudmannens initiativ, både enskilt och i nätverk.

Ta gärna kontakt med ditt samverkanskontor för att få mer ingående information om vilken hjälp ni har möjlighet att få.

Publicerat tisdag 23 februari 2021