Samverkanskontor

Nu vill vi nå ut till fler och erbjuda mer! Specialpedagogiska skolmyndigheten har med start i år en satsning på och etablering av samverkanskontor runt om i landet – ett uppsökande arbetssätt för att nå ut med stöd där behoven finns.

Vi vill bidra till att alla elever ska få det stöd de behöver för att nå målen för sin utbildning och gemensamt arbeta för att utveckla skolors och huvudmäns förebyggande och främjande elevhälsoarbete. Detta för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska få tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön. Genom dialog och samverkan kan vi tillsammans möta de behov som finns.

Samverkanskontoren arbetar med att:

  • Föra en nära dialog och samverka med skolornas huvudmän och andra samhällsaktörer i respektive län.
  • Identifiera behov hos huvudmän där vi kan samverka och erbjuda stöd, dels kring enskilda huvudmäns specifika behov men även för att få en gemensam nationell bild av behoven som underlag till myndighetens samlade stöd.
  • I dialog med huvudmän, exempelvis skolchefer, ta reda på hur situationen ser ut för skolor och skolhuvudmän i respektive län.
  • Utifrån en samlad bild av behoven önskar Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuda olika typer av stöd och samverkan som svarar mot det behov som finns i länet.

Välkommen att höra av dig till oss!

Du kan läsa mer om våra samverkanskontor i vår tidigare publicerade nyhet Samverkanskontor startar under 2020.

Publicerat fredag 8 maj 2020