Intresseorganisationer

Här listar vi intresseorganisationerna från a till ö.

A

Afasiförbundet och Talknuten 
Afasiförbundet är en intresseorganisation för barn, unga och vuxna som har afasi eller språkstörning och deras anhöriga. Talknuten är Afasiförbundets verksamhet för språkstörning. Afasiförbundet/Talknuten arbetar med afasi och språkstörning på riks- läns- och lokalnivå.

Astma- och allergiförbundet
Förbundet arbetar för ett samhälle tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet. Överallt där människor möts, ska livsrummet var tillgängligt också för människor med allergi och annan överkänslighet. Denna vision är vägledande då förbundet formulerar mål för verksamheten.

Attention Riksförbundet
Attention arbetar för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom och OCD. De arbetar för att barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd och den hjälp som de behöver samt bli bemötta med respekt.

Autism Sverige
Austism Sverige (Autism- och Aspergerförbundet) arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

B

Barnplantorna

Barnombudsmannen

Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS)

C

Svenska Celiakiförbundet (SCF)

Cystisk Fibros (RfCF)

D

Diabetesförbundet

Downföreningen

Dyslektiska barn (FDB), föräldraförening

Dyslexiföreningen

DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Dövblind ungdom (DBU)

Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Dövas Riksförbund arbetar för att personer som är döva lever i full delaktighet i samhällets olika nivåer, på egna villkor, med eget språk – teckenspråk.

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB)
Riksförbundet DHB finns till för barn som är döva, har hörselnedsättning eller språkstörning och deras familjer. DHB ser till hela familjens behov och intressen under barnets väg från förskolan till arbetslivet.

E

Epilepsiförbundet (SEF)

F

FUB - För barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. FUB arbetar för att människor med intellektuell funktionsnedsättning ska synas, höras och ta plats.

Neurosedynskadade (FfdN)
Föreningen för de Neurosedynskadade arbetar med påverkan, utbildning och information för att skapa ett samhälle som ger personer med funktionsnedsättning full delaktighet och jämställdhet inom alla samhällsområden.

H

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Hjärtebarnsförbundet
Hjärtebarnsförbundet arbetar för att barn, unga och vuxna födda med hjärtfel får bästa behandling såväl medicinskt som psykologiskt och socialt samt att familjen får ett bra omhändertagande och blir välinformerade.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Unga Hörselskadade (UH)
Unga Hörselskadade är en organisation för personer mellan 0-30 år som har en hörselskada. Det kan vara personer med en hörselnedsättning, som använder CI, har ensidig dövhet, tinnitus, Meniéres sjukdom eller någon av alla de andra varianter som finns.

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Hörselskadades Riksförbund arbetar för ett samhälle där alla med hörselnedsättning respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla med hörselnedsättning kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur, politik med mera – på sina villkor.

Hörselskadade och döva barn med familjer
Arbetet inom föreningen är processinriktat, så till vida att det ändras och utvecklas kontinuerligt allt efter efterfrågan och behov. Vi sätter familjen i centrum. Allt arbete sker utifrån FN:s Barnkonvention.

M

Mag- och Tarmsjuka (RMT)

Mun & Halscancerförbundet (MHCF)

Migrationsverket

Myndigheten för delaktighet

N

Neurosedynskadades förening

Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR)

Njurförbundet
En av Njurförbundets främsta uppgifter är att främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.

O

OCD-förbundet Ananke

P

Personskadeförbundet (RTP)

R

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Rörelsehindrade Barn och Ungdomars vision är ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder.

S

SIDA

Skolverket
Samverkan Skolverket sektorsansvar handikappolitik

Sveriges Dövblinda (FSDB)

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Dövas Riksförbund arbetar för att personer som är döva lever i full delaktighet i samhällets olika nivåer, på egna villkor, med eget språk – teckenspråk.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Unga synskadade (US)

Synskadades Riksförbund (SRF)
Synskadades Riksförbund agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för människor med synnedsättning. Grundperspektivet är mänskliga rättigheter.

Sällsynta diagnoser

Stamningsförbundet

U

Utbildningsradion

Y

Yrkeshögskolan

Å

Ågrenska

Publicerat fredag 28 april 2023